środa, 25 czerwca 2014

Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa


Misją Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej jest przyczynianie się do ustawicznego podnoszenia wykształcenia przez upowszechnianie wiedzy, kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystywania jej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.
WIZJA KJ-TSW
KJ-TSW kształci wysoko wykwalifikowane kadry dla gospodarki i instytucji publicznych w szczególności specjalistów z zakresu nauk społecznych. Kadra akademicka (pracownicy naukowo-dydaktyczni) wybitni praktycy z kraju i zagranicy, mobilni otwarci na świat, posiadający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne zdobyte w innych uczelniach. Studenci mający możliwość świadomego wyboru profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań , świadomie kształtują wizję kariery zawodowej . Odbywają praktyki zawodowe organizowane we współpracy z pracodawcami. Studenci wykazujący się osiągnięciami w nauce otrzymują wsparcie finansowe. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające przystosować się im do zmian gospodarczych i społecznych. Absolwenci oraz KJ-TSW podtrzymują kontakt, uczelnia pomaga w podniesieniu kwalifikacji w ramach programu „kształcenia przez całe życie”. Pracodawcy, pomagają KJ-TSW w identyfikacji niezbędnych kwalifikacji i potrzeb na rynku pracy. Dyplom KJ-TSW jest uznawany za wiarygodny, potwierdzający ukończenie studiów wyższych oraz zdobyte przygotowanie zawodowe.
CELE STRATEGICZNE
Znaczące podniesienie jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania KJ-TSW.
DYWERSYFIKACJA
 • prowadzenie studiów I i II stopnia,
 • wprowadzanie nowych kierunków i specjalności ,
 • uzyskanie tych samych efektów kształcenia w trybie niestacjonarnym jak w stacjonarnym.
OTWARTOŚĆ
 • otwarcie na otoczenie społeczne poprzez utrzymywanie partnerskich relacji i odbiór sygnałów z tego kierunku,
 • inicjowanie działań poprzez organizację „dni otwartych”, konferencji, paneli oraz uczestnictwo w inicjatywach regionalnych,
 • współpraca z pracodawcami umożliwiająca zdobycie kwalifikacji niezbędnych dla istniejących stanowisk pracy,
 • zaangażowanie praktyków do uczestnictwa w procesie dydaktycznym,
 • dbałość o opinie studentów, absolwentów i pracodawców o programie nauczania, jakości zajęć, kompetencji kadry,
 • otwartość na potrzeby edukacyjne różnych grup wiekowych oraz środowisk.
MOBILNOŚĆ
 • przygotowanie studentów do funkcjonowania w społeczności globalnej,
 • pracownicy dydaktyczni posiadający stopień naukowy uzyskany w innej uczelnie Toruń niż ta którą ukończyli i są zatrudnieni,
 • zatrudnienie w KJ-TSW kadry akademickiej z ośrodków zagranicznych,
 • realizacja przez studentów praktyk zawodowych podczas studiów,
 • realizacja w KJ-TSW celów Procesu Bolońskiego.
JAKOŚĆ
 • konkurencja jako czynnik stymulujący podnoszenie jakości oraz ograniczający koszty,
 • efektywność w gospodarowaniu ograniczonymi zasobami finansowymi poprzez zwiększenie efektywności zarządzania i
 • organizacji uczelnie Toruń KJ-TSW,
 • profesjonalne zarządzanie kadrą, zasobami lokalowymi i finansowymi,
 • wprowadzenie zarządzania marketingowego w uczelni,
 • wprowadzenie elektronicznego zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią,
 • transparentność w wypełnianiu obowiązków informacyjnych z zakresu i charakteru prowadzonej działalności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz