czwartek, 27 listopada 2014

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w SzczecinieWyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie istnieje już od 19 lat. Ukończyło ją 5000 studentów. Są wśród nich osoby ze wszystkich środowisk: pracownicy administracji, samorządowcy, radni, działacze społeczni. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w administracji publicznej. Studiują u nas zarówno osoby bezpośrednio po uzyskaniu matury, jak i osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Nigdy nie jest za późno na zdobycie wyższego wykształcenia.

Studia administracyjne dają uniwersalne i przydatne na rynku pracy wykształcenie oraz umiejętności. Dyplom licencjata naszej Uczelni umożliwia podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, skarbowej i podatkowej, celnej, administracji obsługującej sądy oraz instytucje szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, administracji zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej. Możesz również podjąć pracę w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i innych służbach mundurowych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności możesz również wykorzystać zakładając własną działalność gospodarczą (przecież dysponujesz niezbędną wiedzą z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, podatkowego, finansowego). Studiując masz duży wpływ na ostateczny kształt swojego programu studiów – wybierasz jedną z dostępnych w Uczelni specjalności (administracja publiczna, administracja wymiaru sprawiedliwości, rachunkowość i skarbowość podatkowa oraz od roku akademickiego 2013/2014 - cztery nowe specjalizacje: adminsitracja i zarządzanie służbą zdrowia, administracja ochrony środowiska, zarządzanie zasobami ludzkimi, jak również bezpieczeństwo i porządek publiczny). Dzięki opiniom studentów i absolwentów stale unowocześniamy programy nauczania. Mamy w Uczelni nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe, w tym symulator e-urzędu.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz akredytacje niezbędne do prowadzenia studiów. Uchwałą Nr 1016/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie jakości kształcenia na kierunku „Administracja” prowadzonym w Wyższej Szkole Administracji Publicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia przyznano naszej Uczelni OCENĘ POZYTYWNĄ na maksymalny okres. Zdecydowały o tym atrakcyjne programy studiów, wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, dobre warunki studiowania i opinie samych studentów.

Zachowujemy wysoką jakość kształcenia. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych profesorów, uznanych specjalistów w swoich dziedzinach i praktyków. W Uczelni dokładamy wszelkich starań, aby relacje były kształtowane partnersko. Zapewnia to przejrzysty regulamin studiowania, a miłą i fachową obsługę administracyjną studentów budują wszyscy pracownicy Uczelni. Pielęgnowane są różne formy demokracji studenckiej, aktywnie funkcjonuje samorząd studencki, przedstawiciele studentów obecni są w Senacie Uczelni oraz w różnych komisjach, w których podejmowane są ważne decyzje o sprawach studenckich. Wydawana jest również gazeta studencka. Organizujemy praktyki studenckie w kraju i za granicą.

Od wielu lat w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie działa aktywnie Biuro Karier, pomagając studentom i absolwentom naszej Uczelni w odnalezieniu się na rynku pracy (organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje; pośredniczy w kontaktach między pracodawcą i szukającym pracy; wyszukuje oferty pracy, organizuje praktyki i staże).

Dzięki wieloletniej partnerskiej współpracy Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwenci naszej Uczelni mogą kontynuować studia administracyjne na poziomie magisterskim (dwuletnie studia uzupełniające). Ukończenie studiów administracyjnych w naszej Uczelni umożliwia również podjęcie studiów magisterskich na innych kierunkach, np. na ekonomii, bezpieczeństwie wewnętrznym, politologii, europeistyce, stosunkach międzynarodowych oraz wielu innych, równie atrakcyjnych.

Kończąc studia licencjackie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej możesz od razu kontynuować naukę na studiach podyplomowych prowadzonych w naszej Uczelni. Proponujemy ponad 30 rodzajów studiów podyplomowych i specjalistycznych, w tym: zamówienia publiczne, kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w służbach publicznych, organizacja i zarządzanie oświatą, organizacja i administrowanie pomocą społeczną, służba cywilna, zarządzanie funduszami europejskimi, prawo podatkowe.

WSAP to uczelnia Szczecin:
 • nastawiona na przyszłość
 • nowoczesna
 • przyjazna
 • kameralna

Dlaczego warto u nas studiować?
 • zatrudniamy wykwalifikowana kadrę naukowa
 • oferujemy elastyczny system opłat czesnego
 • brak wpisowego
 • student może liczyć na pomoc finansową
 • oferujemy stypendia dla studentów: socjalne, dla najlepszych studentów oraz zapomogi i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • nasi absolwenci od lat zdobywają uznanie pracodawców jako fachowcy z zakresu administracji, dzięki temu łatwiej znajdują zatrudnienie
 • jesteśmy uczelnią stabilna i wiarygodną
 • współpracujemy z instytucjami samorządowymi
 • naszym celem jest ciągły rozwój oferty edukacyjnej z myślą o absolwentach oraz zmieniającym się dynamicznie rynku pracy
 • proponujemy naszym studentom szeroki wachlarz szkoleń i kursów (oprócz programu studiów licencjackich) uatrakcyjniających naszych absolwentów na rynku pracy
 • studenci w czasie studiów mogą uczestniczyć w studenckiej wymianie międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus (uczelnie Szczecin partnerskie w Niemczech)

Możliwości zatrudnienia:
 • instytucje administracji rządowej i samorządowej
 • wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 • służby mundurowe
 • urzędy skarbowe
 • instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej

Studia administracyjne to:
 • uniwersalne i przydatne na rynku pracy umiejętności
 • możliwość podjęcia pracy w administracji państwowej, samorządowej, skarbowej, podatkowej, administracji zabezpieczenia społecznego, służbach mundurowych

We WSAP proponujemy:
 • studia stacjonarne (dzienne) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
 • studia niestacjonarne (zaoczne): zajęcia w piątki, soboty i niedzielę do godz. 15.00)

Pracujesz i studiujesz?

Studia – to inwestycja. Zainwestuj w studia w WSAP – w zamian otrzymasz wysoka jakość kształcenia, dobre warunki do studiowania; przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w administracji publicznej

Studiując niestacjonarnie dostajesz tę samą wiedzę co studenci dzienni!

Zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, dzięki czemu możesz wykorzystać swój cenny czas na zdobywanie doświadczeń zawodowych
Położenie siedziby Uczelni w dobrym punkcie komunikacyjnym
Studia w przyjaznych i kameralnych warunkach Biuro Obsługi Studentów (Dziekanat) czynne w czasie zjazdów i popołudniami w ciągu tygodnia (Dzięki temu od ręki student może załatwić różne sprawy)
Gwarantowane stałe czesne przez cały okres studiów

Programy studenckie
Szeroki system stypendialny

W WSAP system stypendialny obejmuje stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi Możesz ubiegać się o te same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni publicznych. Program praktyk dla wszystkich studentów!

wtorek, 25 listopada 2014

Politechnika WarszawskaMisja
Politechnika Warszawska, działając pod swą obecną nazwą od 1915 roku, przejęła dziedzictwo Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, utworzonej w roku 1826 w Warszawie staraniem Stanisława Staszica i kontynuuje jej tradycje. Politechnika nawiązuje także do sięgającej roku 1895 tradycji Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda. Kształcąc kolejne pokolenia inżynierów i wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych, Politechnika Warszawska zyskała poczesne miejsce w kraju i renomę międzynarodową.

Historia Politechniki - to nie tylko dokonania w kształceniu akademickim i badaniach naukowych, ale to także patriotyczne wychowanie młodzieży i zachowanie etosu społeczności akademickiej. To właśnie nakazywało tej społeczności stawać w obronie wartości najwyższych: suwerenności Rzeczypospolitej, wolności i praw obywatelskich, zasad etycznych i wartości duchowych kształtowanych przez wiele wieków polskiej historii. Za tę postawę Politechnika Warszawska nie raz poddawana była dotkliwym represjom, pozbawiana możliwości działania, a nawet prawa do istnienia - odradzała się jednak pod różnymi nazwami, utrzymując niezależność myśli oraz przywiązanie do europejskiej tradycji uniwersyteckiej. Także dziś nasza społeczność nie ustaje w działaniu na rzecz kształtowania patriotyzmu, solidarności, humanizmu i tolerancji u kolejnych pokoleń studentów; pielęgnuje dziedzictwo i najlepsze tradycje Uczelni; dba o ciągłość systemu uznawanych wartości oraz o integralność swego dorobku. Zachowując polityczną bezstronność, Politechnika Warszawska utrzymuje swą tożsamość instytucji obecnej w życiu publicznym, troszczy się o dostępność prowadzonych przez siebie studiów, dążąc do zapewnienia młodzieży możliwie równych szans edukacyjnych.

Politechnika Warszawska jest uczelnią akademicką, przygotowuje przyszłe elity społeczne: ludzi światłych, o rozległych horyzontach, świadomych swych przekonań, ale rozumiejących i respektujących światopogląd innych. Kształtuje więc nie tylko umysły studentów, ale także ich charaktery i właściwe inżynierom postawy twórcze, przekazując im zarówno wiedzę jak i umiejętności. Wiedzę przekazują najlepiej ci, którzy ją zarazem rozwijają, umiejętności zaś - ci, którzy sami je zdobyli w praktyce.

Kształcenie i badania naukowe to działania dla przyszłości wymagające wizji społeczeństwa, wyobrażenia o przyszłych potrzebach indywidualnych i zbiorowych. Uczelnia musi więc przewidywać kierunek, w którym podąża ludzkość i zmieniają się - w skali globu - zależności gospodarcze i kulturowe. Tylko rozumiejąc świat współczesny i mając wizję przyszłości, uczelnia Warszawa akademicka może pełnić funkcję centrum intelektualnego - ośrodka refleksji nad coraz szybciej zmieniającą się rzeczywistością. Narastająca złożoność świata wymaga, by zakres kształcenia i badań prowadzonych przez uczelnię techniczną w coraz większym stopniu wykraczał poza klasyczne dziedziny inżynierii, w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk związanych z otoczeniem społeczno-ekonomicznym. Szybkość zmian powoduje, że za istotną część swej misji Politechnika uznaje promowanie kształcenia ustawicznego i tworzenie do tego właściwych warunków.

Politechnika Warszawska jest wspólnotą studentów i nauczycieli. Spoistość tej społeczności potwierdziła historia: ilekroć pojawiało się wyzwanie - potrzeba wystąpienia w sprawie publicznej lub moment zagrożenia - z dnia na dzień wygasały animozje, milkły różnice przekonań; społeczność łączyła się w myśli i działaniu, a troska o dobro wspólne stawała na pierwszym miejscu. Wrażliwość młodzieży nakazuje szczególną troskę o fundamentalne zasady i system wartości. Społeczność Politechniki musi dostarczać wzorców dobrych obyczajów w życiu akademickim i w życiu publicznym oraz być szczególnie wyczulona na wszelkie przejawy zła i nieprawości, a zwłaszcza na naruszanie godności osoby ludzkiej albo odstępowanie od prawdy w imię indywidualnych lub grupowych interesów.

W swoim działaniu Politechnika Warszawska przywiązuje szczególną wagę do poszanowania praw człowieka, praw obywatelskich i swobód akademickich. Każdy członek jej społeczności może wyrażać swoje myśli, oceny i przekonania, nie zapominając jednak o przestrzeganiu zasad etyki i poszanowaniu prawa. Kadrze akademickiej zapewnia się swobodę podejmowania badań naukowych i publikowania ich wyników oraz udział w tworzeniu programów nauczania. Studenci Politechniki mają prawo do współdecydowania o wszystkich jej sprawach; za niektóre z nich powierza się im odpowiedzialność.

Wszyscy razem, studenci i pracownicy, powinni dbać o dobre imię Politechniki Warszawskiej. Taka jest tradycja Uczelni i wynikające z niej zobowiązanie dla kolejnych pokoleń. Od kadry akademickiej Politechniki oczekuje się, by nie szczędziła czasu i uwagi dla studentów i doktorantów, dbała o wiarygodność słowa mówionego i pisanego oraz pamiętała o imieniu Politechniki przy prowadzeniu badań naukowych. Od studentów Uczelnia oczekuje rzetelności w studiach i właściwego jej reprezentowania w każdym czasie i nie tylko w jej murach. Politechnika Warszawska utrzymuje więzi ze swoimi absolwentami, oczekując od nich godnych postaw w życiu zawodowym i publicznym, udziału w pomnażaniu dorobku Uczelni i podtrzymywania jej tradycji.

Podstawą działalności akademickiej jest twórczość w badaniach naukowych, kształceniu i studiowaniu. Postawy twórcze nie mogą się rozwijać i być przekazywane następnym pokoleniom bez wolności. Politechnika Warszawska musi więc być uczelnią autonomiczną. Odwołując się do konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych, ustaw i swego statutu jako źródeł prawa, korzysta ona z samodzielności w określaniu i realizacji swej strategii i polityki rozwojowej, jednocześnie przestrzegając zasady jawności na forum publicznym. Autonomia daje uprawnienia, ale nakłada także obowiązki i odpowiedzialność. Autonomia to prawo do samodzielnego formułowania misji uczelnie Warszawa i odpowiedzialność za kształcenie zgodne z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi; to samodzielność w wyborze zadań badawczych i odpowiedzialność za mienie i środki finansowe; to prawo do kształtowania kadry akademickiej i odpowiedzialność za rangę nadawanych dyplomów.

Politechnika Warszawska pielęgnuje wspólnotę i partnerstwo z uczelniami akademickimi Warszawy, które są jej szczególnie bliskie, dążąc przy tym do wzajemnego uzupełniania oferty edukacyjnej i badawczej. Politechnika ma także bogatą tradycję współpracy z innymi środowiskami akademickimi w kraju i za granicą. Współpraca ta przybiera na znaczeniu w obliczu coraz szybszych przeobrażeń cywilizacyjnych, zachodzących w skali świata. Politechnika Warszawska, rozpoznawana w Europie i w świecie jako warszawski uniwersytet technologiczny, systematycznie zwiększa swój udział w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych.

Posłannictwem Politechniki Warszawskiej pozostaje zawsze to, by wiedza i umiejętności zdobywane w jej murach przez młodzież oraz nauka uprawiana w Politechnice służyły Człowiekowi i Ludzkości.

Powody, dla których warto studiować w Politechnice Warszawskiej:
 • Jesteśmy pierwsi! – tytuł najlepszej polskiej uczelni technicznej, przyznawany w Rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw nieprzerwanie od 7 lat.
 • Połowa prezesów polskich firm to inżynierowie – większość z nich ukończyła PW.
 • 19 wydziałów i 1 kolegium, gdzie zajęcia prowadzi około 2 500 nauczycieli akademickich.
 • 32 kierunki studiów, także studia w języku angielskim.
 • Studia na odległość przez Internet (Ośrodek Kształcenia na Odległość – OKNO PW ).
 • Szkoła Biznesu, czyli ponad 20 lat tradycji edukacji menedżerskiej.
 • Rozbudowany system informatyczny, bogata baza biblioteczna (około miliona woluminów w Bibliotece Głównej).
 • Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej współfinansowany przez UE w ramach EFS, który zapewnia wysoką jakość kształcenia i dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy.
 • Prężnie działające Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu pierwszej pracy.
 • Ponad 5 500 miejsc w domach studenckich, bogata baza sportowa i turystyczna.
 • Ponad 100 zarejestrowanych kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich.
 • Liczne inicjatywy kulturalno-rozrywkowe: koncerty, festiwale, wystawy.
 • Chór akademicki, zespół pieśni i tańca, orkiestra rozrywkowa, teatr, a także media studenckie (portal studencki, telewizja i radio internetowe, miesięcznik kulturalny).
 • Klub Uczelniany AZS PW i sukcesy naszych koszykarzy oraz siatkarzy.

Badania i rozwój

Prace badawcze i rozwojowe prowadzone w Politechnice Warszawskiej to odpowiedź na wyzwania współczesnej nauki i gospodarki. Transfer technologii, czyli oferowanie wyników badań z myślą o ich konkretnych zastosowaniach, wzmacnia pozycję Uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Politechnika Warszawska nie tylko wspiera rodzimych innowatorów, zamieniając ich pomysły wynalazcze w firmy, lecz także nawiązuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami. Uczelnia wciela w życie ideę inżynierii przejścia od pomysłu do praktyki gospodarczej.

„Badania i rozwój” w Politechnice Warszawskiej to:
 • Uczestnictwo w krajowych i europejskich projektach badawczych.
 • Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, czyli największy w historii Polski projekt z zakresu R&D, który zakłada stworzenie nowoczesnej, spełniającej najwyższe standardy sieci specjalistycznych laboratoriów badawczych.
Koordynacja i działalność w ramach centrów badawczych:
– Uczelniane Centrum Badawcze Materiały Funkcjonalne,
– Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska,
– Uczelniane Centrum Badawcze Zrównoważonych Systemów Energetyczcnych,
– Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyki,
– Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa,
– Ośrodek Badań dla Biznesu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.
 • Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.
 • Projekt „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami  i Transferem Technologii PW”.
 • Szeroka, interdyscyplinarna oferta studiów na poziomie zaawansowanym  (magisterskim i doktoranckim) prowadzona przez Centrum Studiów Zaawansowanych.

piątek, 21 listopada 2014

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w OpoluWyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu:

 •  zapewnia doskonałą kadrę dydaktyczną gwarantującą najwyższy poziom nauczania
 •  posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kierunkach studiów
 • ma najdłuższą tradycję wśród uczelnie Opole niepublicznych na Opolszczyźnie
 • oferuje programy nauczania łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną
 • daje możliwość biegłego opanowania przynajmniej dwóch języków obcych
 • współpracuje z uczelniami zagranicznymi w ramach sytemu wymiany Socrates-Erasmus
 • dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, doskonale przystosowaną do prowadzenia zajęć dydaktycznych
 •  umożliwia najlepszym studentom odbycie praktyk i staży w nowoczesnych przedsiębiorstwach
 • posiada własne Biuro karier zawodowych
 • daje duże szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy (według badań przeprowadzonych wśród naszych absolwentów cieszą się oni dużym powodzeniem wśród pracodawców i znajdują ciekawą pracę)
 •  zapewnia różne formy kształcenia zawodowego, między innymi studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych itp.
 • oferuje atraykcyjny system stypendialny – u nas możesz studiować za darmo! (ponad 60 % studentów otrzymuje stypendia)
 • zapewnia ciekawe życie studenckie – wiele imprez organizowanych przez samorząd oraz uczelniany AZS (imprezy plenerowe, wyjazdy integracyjne, siatkówka, gra w kręgle)
 • jest korzystnie położona w centrum miasta (zaledwie 300 metrów od dworca PKP i PKS)
 •  dysponuje własnym Centrum Rekreacyjnym z siłownią, fitness klubem oraz kręgielnią (przy ul. Oleskiej 11) , w którym nasi studenci odbywają zajęcia w-fu oraz mile spędzają czas po ciężkim dniu nauki (wszyscy studenci WSZiA otrzymują specjalny pakiet rekreacyjny, który obejmuje darmowe zajęcia w centrum oraz system zniżek).
 •  umożliwia kompleksowe kształcenie (studia magisterskie)


Uczelnie Opole nr 1 na Opolszczyźnie według rankingów Wprost, Newsweek, Polityka, Perspektywy, Rzeczpospolita

czwartek, 20 listopada 2014

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa RusieckiegoStudiuj w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego została utworzona 15 maja 1997 roku. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelnie Olsztyn niepaństwowych MENiS pod pozycją 116. Pomimo krótkiej historii udało nam się osiągnąć silną pozycję wśród uczelni Warmii i Mazur.

Aktualnie kształcimy około 4 tysięcy studentów na sześciu kierunkach – pedagogice, fizjoterapii, wychowaniu fizycznym, politologii, zdrowiu publicznym i języku angielskim. Pierwsze trzy kierunki obejmują także studia magisterskie.

Uczelnie Olsztyn posiada własną bazę dydaktyczno-sportową. W kompleksie budynków przy ulicy Bydgoskiej 33 w Olsztynie dysponujemy aulami, salami dydaktycznymi, świetnie wyposażoną biblioteką, specjalistycznymi pracowniami i gabinetami do nauki zawodu fizjoterapeuty czy kosmetyczki. Naszą chlubą są obiekty sportowe - własna pływalnia, hala sportowa do gier zespołowych, stadion ze sztuczną murawą i tartanową bieżnią, 4 korty do squasha, sale gimnastyczne. Naszym studentom studiów stacjonarnych oferujemy możliwość zamieszkania w komfortowym akademiku znajdującym się na terenie Uczelni.

Studenci o ambicjach naukowych mogą je realizować w licznych kołach naukowych, które umożliwiają naszym studentom rozwijanie zainteresowań.

W OSW działa własne wydawnictwo, organizacje studenckie, AZS, PCK, Samorząd Studencki. Uczelnia współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą; organizuje sesje, konferencje, spotkania; organizuje wykłady monograficzne; prowadzi badania naukowe; organizuje obozy i praktyki; studenci OSW otrzymują stypendia socjalne i naukowe.

wtorek, 18 listopada 2014

ATENEUM Szkoła Wyższa w GdańskuGymnasium Dantiscanum, później Gymnasium Academicum sive Illustre znane było w XVII i XVIII wieku także jako Ateneum Gdańskie. W źródłach ówczesnych czytamy często: rector Athenaei Gedanensis, professor Athenaei Gedanensis, czytamy o uroczystościach organizowanych in Auditorio Athenaei Maximo, wreszcie dowiadujemy się o drukarzach i wydawcach działających na rzecz Rady Miasta i Gimnazjum, obdarzanych tytułem Senatus et Athenaei Typographus. Gdańszczanie wyrażali w ten sposób szacunek tym wszystkim, którzy kształtowali oblicze nauki i kultury ich miasta, którzy tworzyli uczelnie Gdańsk ciesząca się uznaniem w Europie.
Określając Gimnazjum Gdańskie mianem Ateneum przywoływali nazwę uczelnie Gdańsk sprzed stuleci – założonej w 135 roku w starożytnym Rzymie przez cesarza Hadriana, w której wykładano filozofię, retorykę, gramatykę i prawo.
Obecnie Ateneum-Szkoła Wyższa oferuje studentom studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach filologii (angielskiej, niemieckiej, włoskiej, hiszpańskiej) oraz pedagogiki, dziennikarstwa oraz europeistyki.
Pośród gdańskich uczelni wyróżnia nas uruchomiony w 2014 roku kierunek obsługi ruchu lotniczego. Ateneum-Szkoła Wyższa prowadzi również studia podyplomowe oraz kursy językowe dla dzieci i dorosłych.

Struktura Uczelni

W Ateneum - Szkole Wyższej istnieją trzy Wydziały:

 • Wydział Studiów Edukacyjnych (prowadzi kierunki pedagogika oraz nauki o rodzinie)
 • Katedra Pedagogiki Społecznej i Dydaktyki
 • Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
 • Katedra Nauki o Rodzinie
 • Katedra Organizacji i Zarządzania Oświatą

 • Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa (prowadzi kierunki dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz europeistyka)
 • Katedra Europeistyki
 • Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji

 • Wydział Neofilologii (prowadzi kierunki filologia angielska, hiszpańska oraz włoska)
 • Katedra Filologii Angielskiej
 • Katedra Filologii Hiszpańskiej
 • Katedra Filologii Włoskiej

oraz Jednostki Międzywydziałowe:
 • Studium Języków Obcych
 • British Council Examination Centre
 • Biblioteka
 • Dział Nauki i Wydawnictw
 • Praktyki zawodowe
 • Studium Wychowania Fizycznego

W Uczelni funkcjonują również:
 • Samorząd Studencki
 • Klub Uczelniany AZS Ateneum
 • Centrum Aktywności Profesjonalnej
 • Pryzmat Studencki - Gazeta Internetowa
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Studia podyplomowe