poniedziałek, 2 czerwca 2014

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa to jedyna w naszym rejonie uczelnie Ciechanów publiczna oferująca bezpłatne studia stacjonarne. Posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną oraz systematycznie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną. Uczelnia prowadzi studia techniczne, ekonomiczne, medyczne i humanistyczne. Oferta uczelni obejmuje dziewięć kierunków kształcenia: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, pedagogika, pielęgniarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, elektronika i telekomunikacja, są to studia inżynierskie i licencjackie. Misją uczelni jest bardzo dobre przygotowanie studentów pod względem oczekiwań przyszłych pracodawców, mury uczelni ma opuścić kompetentny absolwent, specjalista w pełni przygotowany do wykonywania zawodu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ma być postrzegana jako Uczelnie Ciechanów nowoczesna, elastycznie reagująca na zmieniające się potrzeby lokalnego rynku pracy, sprawnie współdziałająca z lokalnym otoczeniem (biznesowym, administracyjnym, edukacyjnym). Równie ważnym celem uczelni jest solidne kształcenie na poziomie I stopnia (licencjata i inżyniera) umożliwiające kontynuację nauki w uczelniach akademickich na terenie całego kraju, a w szczególności w uczelniach, z którymi PWSZ w Ciechanowie współpracuje na podstawie zawartych porozumień. Są to:
1. Politechnika Warszawska, która objęła patronatem kierunki techniczne,
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, która objęła patronatem kierunki medyczne.
4.Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

Od 2013 roku Uczelnia funkcjonuje w praktycznym profilu kształcenia – miej zajęć teoretycznych, a więcej praktycznych. Profil praktyczny to kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców z udziałem przedsiębiorców, menadżerów i specjalistów, nie tracąc z pola widzenia dobrego przygotowania do studiów II stopnia.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie jest Uczelnią odznaczającą się nowoczesnością, kreatywnością i otwartością, co zbiega się z priorytetami nakreślonymi przez europejski obszar szkolnictwa wyższego i nauki. Jest Uczelnią innowacyjną, nastawioną na kształcenie interdyscyplinarne i zindywidualizowane, ukierunkowane na studenta i jego potrzeby. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie wyposaża swoich absolwentów w wiedzę i umiejętności dające im szanse na satysfakcjonującą karierę zawodową, kształtującą postawy obywatelskie i prospołeczne, wychodzącą jednocześnie naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy. Jest także Uczelnią, w której zespoły dydaktyków i praktyków gospodarczych podejmują i rozwiązują szereg problemów nie tylko dydaktycznych, ale także badawczych i gospodarczych, przyczyniając się tym samym do rozwoju nauki i gospodarki.
Bardzo dobrze rozwinięty system stypendialny pozwala studiować na naszej uczelni studentom z rodzin mniej zamożnych. W roku akademickim 2013/2014 stypendium socjalne wynosi od 350-800 zł, a stypendium rektora dla najlepszych studentów – 750 zł.
Zastanów się, podejmij właściwą decyzję.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa to dobry wybór!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz