poniedziałek, 30 czerwca 2014

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie jest jedyną cywilną uczelnie Warszawa, kompleksowo podejmującą sprawy bezpieczeństwa, ochrony i obronności - otwartą zarówno na potrzeby edukacyjne służb mundurowych, jak i młodych ludzi - szukających swego miejsca w dorosłym i zawodowym życiu. Szkoła przygotowuje do pracy w służbach mundurowych, profesjonalnych firmach ochrony, wydziałach zarządzania kryzysowego oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauka w WSBiO trwa 6 semestrów (studia stacjonarne i niestacjonarne) i kończy się egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują wyższe wykształcenie i tytuł licencjata w zakresie kierunku: Administracja, i Bezpieczeństwo Narodowe.

W uczelnie Warszawa działa Biuro Karier świadczące pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej studentów.
Uczelnia organizuje konferencje naukowe stanowiące forum wymiany poglądów na płaszczyźnie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Uczelnia współpracuje z uczelniami zagranicznymi (Słowacja, Czechy, Ukraina) oraz Wyższą Szkołą Menadżerską w Warszawie.
Siedziba uczelni znajduje się w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, część zajęć odbywa się jednak również na Mokotowie (ul. Sandomierska 12) oraz w pobliżu głównej siedziby uczelni (ul. Felińskiego 15).

piątek, 27 czerwca 2014

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni „nie ma kaleki - jest człowiek” przygotowuje pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli. W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są i będą wszyscy inni studenci naszej Uczelnie Warszawa, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych – jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk na rzecz których będą pracować.

Jako ośrodek akademicki Uczelnia ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i aplikacyjnych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny. Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

W perspektywie, Uczelnia aspiruje do roli wiodącego krajowego i europejskiego centrum wymiany myśli i idei w zakresie nowoczesnej pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz nauk społecznych, zorientowanych na profesjonalne wspieranie ludzi z różnego rodzaju trudnościami, wynikającymi ze stanu zdrowia i sytuacji społecznej. Przygotowujemy kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.

Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erasmus. W ramach tego programu współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Pozadydaktyczna aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelnie Warszawa.

APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille’a, przewodnicy).

czwartek, 26 czerwca 2014

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego


Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa powstała w 1991 roku. Bogata oferta studiów, status uczelni akademickiej, a także działalność międzynarodowa zapewniają GWSH wysoką pozycję wśród polskich uczelnie Katowice wyższych. Od 19 lat Uczelnia przoduje w prestiżowych rankingach uczelni niepublicznych. Za najlepszą na Śląsku i jedną z najlepszych w Polsce uznają ją m.in.: „Polityka”, „Wprost”, „Perspektywy”, „Rzeczpospolita” i „Home & Market”.
W szerokiej ofercie edukacyjnej Uczelni widnieje 12 kierunków i aż 49 specjalności. GWSH oprócz Katowic oferuje studia w swoich ośrodkach zamiejscowych w: Cieszynie, Jaworznie, Nysie, Radzionkowie i Żorach oraz od IX 2010 w Żywcu. GWSH jest dotychczas czwartą uczelnią w Polsce, która prowadzi studia wyższe za granicą. Wiedeńska oferta edukacyjna GWSH skierowana jest głównie do Polonii austriackiej oraz do naszych rodaków przebywających czasowo w Austrii.
Oferta edukacyjna Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej obejmuje również studia doktoranckie oraz podyplomowe. Po uzyskaniu tytułu licencjata bądź magistra, absolwenci GWSH lub innych uczelnie Katowice mogą kontynuować naukę na studiach w ramach określonych programów kształcenia. Seminarium doktorskie adresowane jest zarówno do młodszych pracowników naukowo – dydaktycznych GWSH jak też przede wszystkim do osób spoza Uczelni, chcących pogłębić swoją wiedzę i osiągnąć wyższy status naukowy. Studia podyplomowe natomiast pomagają poszerzyć wiedzę z danego zakresu, jak też zdobyć praktyczne umiejętności. Oferta programowa studiów podyplomowych jest ciągle aktualizowana. Uczelnia stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku pracy.
Uczelnia jako jedyna na Śląsku i jedna z niewielu w Polsce ma w programie zajęć ćwiczenia z wprowadzenia na rynek pracy. Przedmiot wykładają osoby, które na co dzień pomagają w znalezieniu zatrudnienia – pracownicy uczelnianego Biura Karier. Chcąc wpłynąć na sposób myślenia młodych ludzi o przyszłości zawodowej, zachęcają do zdobywania doświadczenia oraz odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do znalezienia dobrej pracy.
GWSH stawia na nowoczesność -posiada dwa kampusy akademickie, 3 wydziały ( w tym jeden zamiejscowy w Żorach) własną infrastrukturę dydaktyczną i zaplecze rekreacyjno- sportowe, multimedialne sale wykładowe i ćwiczeniowe, bogato wyposażone pracownie specjalistyczne, laboratoria komputerowe oraz nowoczesną bibliotekę. Uczelnia może poszczycić się wykwalifikowaną kadrą naukowo – dydaktyczną, w skład której wchodzi przeszło siedmiuset pracowników. Wielu z nich to wybitne osobowości polskiej nauki.
GWSH to przede wszystkim jakość, potwierdzona krajowymi i międzynarodowymi akredytacjami oraz certyfikatami. Współpracuje z wieloma krajami i zagranicznymi środkami akademickimi. Prowadzi także zagraniczne praktyki studenckie, wyjazdy studenckie oraz kursy zagraniczne.

środa, 25 czerwca 2014

Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa


Misją Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej jest przyczynianie się do ustawicznego podnoszenia wykształcenia przez upowszechnianie wiedzy, kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystywania jej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.
WIZJA KJ-TSW
KJ-TSW kształci wysoko wykwalifikowane kadry dla gospodarki i instytucji publicznych w szczególności specjalistów z zakresu nauk społecznych. Kadra akademicka (pracownicy naukowo-dydaktyczni) wybitni praktycy z kraju i zagranicy, mobilni otwarci na świat, posiadający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne zdobyte w innych uczelniach. Studenci mający możliwość świadomego wyboru profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań , świadomie kształtują wizję kariery zawodowej . Odbywają praktyki zawodowe organizowane we współpracy z pracodawcami. Studenci wykazujący się osiągnięciami w nauce otrzymują wsparcie finansowe. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające przystosować się im do zmian gospodarczych i społecznych. Absolwenci oraz KJ-TSW podtrzymują kontakt, uczelnia pomaga w podniesieniu kwalifikacji w ramach programu „kształcenia przez całe życie”. Pracodawcy, pomagają KJ-TSW w identyfikacji niezbędnych kwalifikacji i potrzeb na rynku pracy. Dyplom KJ-TSW jest uznawany za wiarygodny, potwierdzający ukończenie studiów wyższych oraz zdobyte przygotowanie zawodowe.
CELE STRATEGICZNE
Znaczące podniesienie jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania KJ-TSW.
DYWERSYFIKACJA
 • prowadzenie studiów I i II stopnia,
 • wprowadzanie nowych kierunków i specjalności ,
 • uzyskanie tych samych efektów kształcenia w trybie niestacjonarnym jak w stacjonarnym.
OTWARTOŚĆ
 • otwarcie na otoczenie społeczne poprzez utrzymywanie partnerskich relacji i odbiór sygnałów z tego kierunku,
 • inicjowanie działań poprzez organizację „dni otwartych”, konferencji, paneli oraz uczestnictwo w inicjatywach regionalnych,
 • współpraca z pracodawcami umożliwiająca zdobycie kwalifikacji niezbędnych dla istniejących stanowisk pracy,
 • zaangażowanie praktyków do uczestnictwa w procesie dydaktycznym,
 • dbałość o opinie studentów, absolwentów i pracodawców o programie nauczania, jakości zajęć, kompetencji kadry,
 • otwartość na potrzeby edukacyjne różnych grup wiekowych oraz środowisk.
MOBILNOŚĆ
 • przygotowanie studentów do funkcjonowania w społeczności globalnej,
 • pracownicy dydaktyczni posiadający stopień naukowy uzyskany w innej uczelnie Toruń niż ta którą ukończyli i są zatrudnieni,
 • zatrudnienie w KJ-TSW kadry akademickiej z ośrodków zagranicznych,
 • realizacja przez studentów praktyk zawodowych podczas studiów,
 • realizacja w KJ-TSW celów Procesu Bolońskiego.
JAKOŚĆ
 • konkurencja jako czynnik stymulujący podnoszenie jakości oraz ograniczający koszty,
 • efektywność w gospodarowaniu ograniczonymi zasobami finansowymi poprzez zwiększenie efektywności zarządzania i
 • organizacji uczelnie Toruń KJ-TSW,
 • profesjonalne zarządzanie kadrą, zasobami lokalowymi i finansowymi,
 • wprowadzenie zarządzania marketingowego w uczelni,
 • wprowadzenie elektronicznego zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią,
 • transparentność w wypełnianiu obowiązków informacyjnych z zakresu i charakteru prowadzonej działalności.

wtorek, 24 czerwca 2014

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum


Misją Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, wypracowaną na bazie 14-letniej działalności edukacyjnej jest dostarczenie studentom kompetencji umożliwiających wszechstronny rozwój w zakresie wiedzy ogólnej i podstaw wiedzy specjalistycznej, realizowanej na poziomie obranego kierunku studiów.
Dla młodych ludzi Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum to najczęściej pierwszy krok na długiej drodze kariery. Obok nich jednak, na korytarzach naszych Szkół, spotkać można osoby dojrzałe, wzbogacające swoje doświadczenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje. Osoby te świadomie wybrały tę uczelnie Szczecin, która ma im do zaoferowania najwięcej.
Tak jak ewolucja odrzuca jednostki nieprzystosowane, tak rynek usług edukacyjnych w dobie kryzysu pozwala przetrwać tylko najlepszym i możemy z całą powagą, i dumą powiedzieć, że nasze Uczelnie należą do tych, które nie tylko przetrwają, ale i śmiało rozwijają się w tych trudnych warunkach. Możemy sobie na to pozwolić, ponieważ głównym kryterium wyboru drogi rozwoju są dla nas zawsze wymogi rynku pracy.
To przyszłość naszych studentów decyduje o przyszłości Uczelnie Szczecin.

poniedziałek, 16 czerwca 2014

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi


Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi już od ponad 10 lat kształci studentów na różnych specjalnościach kierunku pedagogika i pedagogika specjalna.
Obecnie Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach licencjackich na kierunku PEDAGOGIKA i PEDAGOGIKA SPECJALNA oraz na nowym interdyscyplinarnym kierunku MARKETING Z GRAFIKĄ REKLAMOWĄ I MULTIMEDIAMI, a także na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA.

WSP jest uczelnie Łódź cieszącą się zaufaniem wśród absolwentów szkół wyższych z całej Polski, którzy wybierają studia specjalistyczne z bardzo bogatej oferty studiów podyplomowych.

WSP propaguje ideę: „Sięgaj po więcej − rozwijaj się razem z nami”.

WSP to uczelnia, która otwiera przed młodzieżą i dorosłymi w każdym wieku perspektywę zdobycia wyższego wykształcenia, nowoczesnych zawodów i umiejętności skutecznego kierowania własną karierą.

czwartek, 12 czerwca 2014

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest uczelnią niepubliczną.

Została utworzona 14 sierpnia 2001 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-218/TT/2001 jako niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelnie Toruń  zawodowych pod pozycją 215.

Założycielem Uczelni jest o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja i założyciel Telewizji "TRWAM". Uczelnia na początku działalności kształciła w specjalnościach "polityka społeczna" i "kultura medialna". Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-JP-4003-400/05 z dnia 25.03.2005r. specjalność "polityka społeczna" została przygotowana do kierunku "politologia", natomiast specjalność "kultura medialna" do kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna". Są to studia na poziomie licencjackim (I stopnia).

W roku akademickim 2005/2006 Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonała oceny jakości kształcenia na kierunku "politologia" i "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" na poziomie studiów pierwszego stopnia i wydała ocenę pozytywną.
W związku z tym WSKSiM podjęła starania o prowadzenie studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) na kierunku "politologia". Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 26 września 2006 r. nadał Wydziałowi Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku "politologia". Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2006 r.
Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku "informatyka". Uczelnia będzie ubiegać się o prowadzenie studiów na kolejnych nowych kierunkach. wsksim2WSKSiM rozwija także swoją bazę dydaktyczną. Początkowo zajęcia prowadzone były w budynkach przy ul. św. Józefa.

Misja

Misją Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest służba człowiekowi.
Uczelnia stwarza studentom możliwość pełnego osobowego rozwoju. Dzięki umiejętnemu połączeniu moc wiary [FIDES] katolickiej (powszechnej) potęguje siłę rozumu [RATIO], nadaje sens poszukiwaniu i odkrywaniu prawdy (także Prawdy Absolutnej), dążeniu do dobra (także Dobra Najwyższego).
W proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany w naszym środowisku są zaangażowani uznani w Polsce i świecie nauczyciele. Aksjologiczną bazę stanowi szeroki wachlarz wartości chrześcijańskich z zaakcentowaniem wysokiej godności osoby ludzkiej. Student ma możliwość odnalezienia się i określenia swego miejsca w szerszych wspólnotach: od tej podstawowej – rodziny, poprzez społeczność akademicką, społeczności terenowo-zawodowe oraz narodową, państwową i wielką rodzinę ludzkości.
Wspólnotowy charakter życia jest właściwy naturze ludzkiej. Służba wspólnocie okazuje się najlepszym sposobem osobowego rozwoju i doskonałości. Dlatego uczelnie Toruń przywiązuje wielką uwagę do wprowadzania studentów w dziedzictwo tworzone przez pokolenia Polaków, w obszar kultury narodowej, środowisko kształtowania naszej tożsamości.
Świadomość dóbr otrzymanych we wspólnocie narodowej wzbudza postawę miłości do Ojczyzny [PATRIA] – Polski. Dotyczy to przygotowania studenta do zawodu dziennikarza, który nie tylko pozna technologię dziennikarską, ale też potrafi poprzez proces komunikowania sam zbliżać się i ludzi zbliżać do siebie, jednoczyć wokół aktualnych spraw. Z kolei wykorzystana wiedza zdobyta na kierunku "politologia" pozwala na odnalezienie się w dziedzinie polityki społecznej: zdrowotnej, edukacyjnej, mieszkaniowej, itp. i wypracowywaniu takich rozwiązań systemowych, które widzą człowieka jako podmiot społeczny i zagwarantują mu pełne uczestnictwo we wspólnym dobru. W duchu pełnego humanizmu odbywa się również kształcenie techniczne na kierunku informatyka.

środa, 11 czerwca 2014

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - WSZOP


Zapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Osoby zainteresowane pracą w służbach mundurowych zachęcamy do podjęcia nauki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W roku akademickim 2014/2015 obok specjalności Bezpieczeństwo i porządek publiczny wprowadzono dwie nowości: Kryminologia i kryminalistyka oraz Taktyka i techniki interwencji.

Propozycją dla humanistów jest kierunek Kulturoznawstwo, na którym kształcimy przyszłych menedżerów kultury, pracowników redakcji, agencji reklamowych. Oprócz specjalności takich jak Reklama i public relations czy Komunikacja audiowizualna – przygotowaliśmy Organizację imprez kulturalnych, która jest przeznaczona dla kreatorów wydarzeń współczesnego rynku kultury.

Pasjonatom języków obcych uczelnie Katowice oferujemy kierunek Filologia, w ramach którego działają dwie specjalności. Studenci Filologii angielskiej mogą wybrać jedną z trzech specjalizacji: Tłumaczeniową z językiem hiszpańskim, Translatorykę stosowaną oraz Język angielski w biznesie. Osoby wybierające specjalność Filologia rosyjska mogą zdecydować się na specjalizację Tłumaczeniową z językiem angielskim lub Język rosyjski w handlu zagranicznym.

Jeżeli Twoje zainteresowania związane są z psychologią, finansami, marketingiem – zapraszamy na kierunek Zarządzanie. Studentom oferujemy specjalności takie jak: Psychologia w biznesie, Zarządzanie handlem i usługami, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Menedżer promocji.
Dla umysłów ścisłych w naszej ofercie edukacyjnej proponujemy kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji. Według licznych raportów, inżynierowie znajdują się na czołowych miejscach list najbardziej poszukiwanych pracowników, a z badań losów zawodowych absolwentów, przeprowadzonych przez 

Akademickie Biuro Karier wynika, że 90% absolwentów uczelnie Katowice pracuje, z czego 30% zajmuje stanowiska kierownicze. Specjalności na tym kierunku to: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Logistyka w przemyśle i handlu lub Zarządzanie jakością.

poniedziałek, 9 czerwca 2014

Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w LublinieUczelnia powstała z myślą o chcących realizować swoje cele zawodowe oraz pasje. Kształcimy w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.
Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w Polsce. Dysponujemy aulą na 200 osób, gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, biomechaniki, masażu, laboratorium chemicznym, pracowniami turystyki, hotelarstwa, gastronomii oraz geografii i informatyki. Na terenie uczelnie Lublin znajdują się sale rekreacyjne (siłownia, sale do aerobiku i ćwiczeń na trenażerach oraz sale ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych). Nasi studenci mają również możliwość korzystania z krytego basenu oraz hali do gier sportowych. Posiadamy sieć komputerową ze stałym, satelitarnym oraz radiowym dostępem do Internetu, opartą na najnowocześniejszych systemach. Dostęp do Internetu możliwy jest z dowolnego miejsca w budynku szkoły. Część pomieszczeń posiada klimatyzację i monitoring.
Studenci mają możliwość szkolenia i wypoczynku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Piotrawinie nad Wisłą. Mogą też poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania poprzez różne kursy, Koła Naukowe WSSP oraz Klub Turystyki Aktywnej. Na Uczelni działa również klub AZS m.in. z drużyną piłki ręcznej kobiet – Akademickim Mistrzem Europy.
Posiadamy rozszerzoną Kartę Uczelnie Lublin Erasmusa uprawniającą szkołę do wymiany międzynarodowej, dzięki której student może kontynuować naukę na dowolnie wybranej przez siebie uczelni. Nauka ta jest wówczas finansowana ze środków unijnych.
Szkoła jest położona przy głównych arteriach komunikacyjnych miasta. Dzięki temu posiada dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej, jak i samochodami osobowymi. Parking Uczelni może pomieścić około 120 pojazdów.

piątek, 6 czerwca 2014

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie


Tworząc własny model szkoły przyszłości ofertę edukacyjną kierujemy do szerokiego grona osób poszukujących atrakcyjnego kierunku kształcenia, dającego wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe. pozwalające Absolwentom na mobilność i dynamiczne działanie.

Celem uczelnie Konin, posiadającej kadrę o wysokich kwalifikacjach, jest kształcenie innowacyjnych i otwartych menedżerów oraz liderów nowoczesnego świata proponując studiowanie kierunków:
 • administrację,
 • ekonomię,
 • energetykę
 • pedagogikę,
 • oferujemy także szeroką gamę studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
Na każdym etapie edukacji zapewniamy Studentom uczelnie Konin, dzięki wprowadzeniu do planów kształcenia przedmiotów z zakresu umiejętności interpersonalnych, etyki i kultury, wszechstronny rozwój osobisty.

Jako uczelnia o rodowodzie konińskim wychodzimy naprzeciw potrzebom tego regionu, jego mieszkańców.
Przykładem; Tylko w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich można studiować ENERGETYKĘ - kierunek odpowiadający przemysłowemu obliczu ziemi konińskiej.

czwartek, 5 czerwca 2014

Biznesowa wizja przyszłości WarszawyJak ludzie biznesu z różnych regionów Polski postrzegają Warszawę? Jedni widzą w niej potencjał utożsamiając ze Stadionem Narodowym i Wisłą, inni oceniają jedynie przez pryzmat zabytków i atrakcji turystycznych – Łazienek czy Pałacu Kultury i Nauki. Jaką przyszłość według przedsiębiorców ma stolica, sprawdzała magistrantka SWPS.
Z czym kojarzy ci się uczelnie Warszawa? Jak widzisz jej przyszłość? Jakie emocje wywołuje? Takie pytania zadano 60 osobom zajmującym kierownicze stanowiska lub prowadzącym własną firmę. Jakie są różnice w postrzeganiu Warszawy w dwóch grupach aktywnych zawodowo przedsiębiorców: stale mieszkających i pracujących w Warszawie oraz żyjących i działających w innych miastach Polski takich jak: Szczecin, Koszalin, Wrocław, Łódź i Bielsko-Biała.
Wyniki badań pokazują, że biznesmani z Warszawy lepiej oceniają stolicę niż ludzie biznesu z innych miast. – Przebadani przeze mnie biznesmani uważają to miasto za bardziej atrakcyjne, określając je jako szczere i ekscytujące. Przyszłość miasta widzą w nowoczesności, której symbolem dla warszawskich przedsiębiorców jest Stadion Narodowy i zmieniająca się przestrzeń nad Wisłą .
Warszawa kojarzona raczej z historią i zabytkami, z submarkami takimi jak Łazienki Królewskie i Pałac Kultury wskazywanymi jako symbole miasta – tak stolicę postrzegają osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach spoza Warszawy. Co więcej, w obu badanych grupach w wizjach przyszłości Warszawy najdalej uplasował się Sejm i Senat. – Można to tłumaczyć faktem, iż badana submarka generowała najwięcej skojarzeń negatywnych, a co najważniejsze pokazuje to, iż parlament RP ma najmniej skojarzeń wspólnych z samym miastem.
Takie spostrzeganie marki miasta, odmienne z perspektywy człowieka biznesu mieszkającego w Warszawie i odwiedzającego ją, stwarza trudność w budowaniu spójnego wizerunku miasta i jest wyzwaniem dla osób zarządzających marką. – W budowaniu tożsamości marki miasta ważne jest, by była ona spostrzegana w spójny sposób przez różne grupy interesariuszy. Należałoby zatem podjąć takie działania w tworzeniu wizerunku Warszawy, aby był on spójny. Trudność polega na tym, że miasto zawsze jest spostrzegane inaczej przez jego mieszkańców i przyjezdnych. Rozwiązaniem jest tutaj znalezienie „wspólnego mianownika”, tych cech i skojarzeń do uczelnie Warszawa, które są podobnie spostrzegane z perspektywy mieszkańca i gościa.
Badanie zostało przeprowadzone w ramach pracy magisterskiej w 2013 roku w SWPS, na grupie 28 kobiet i 32 mężczyzn w wieku 22-69 lat.

środa, 4 czerwca 2014

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Czy szkoła pomaga w wyborze studiów?

Młodzi ludzie, którzy kończą szkołę średnią, stają przed bardzo ważnymi pytaniami. Co dalej? Jaką uczelnie Wrocław wybrać? Co robić w przyszłości? Kto powinien pomóc im w znalezieniu odpowiedzi? Podczas debaty oksfordzkiej „Szkoła pomaga w wyborze studiów” rozmawiać na ten temat będą uczniowie, psychologowie, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz uczelni wyższych.

Idea debat oksfordzkich narodziła się w brytyjskim środowisku uniwersyteckim. Charakteryzują się one ściśle określonymi zasadami dotyczącymi czasu i sposobu przeprowadzania dyskusji oraz wysoką kulturą prowadzenia sporu. Nad całością czuwa marszałek debaty, który pozwala również na czynny udział publiczności. Debata oksfordzka organizowana jest przez studentów SWPS Wrocław w ramach Dnia z dziennikarstwem.

Poglądy na temat edukacji w Polsce wymienią dwie drużyny. W pierwszej znajdą się przedstawiciele liceów i oświaty, m.in. Janina Jakubowska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; Jadwiga Parka, wicedyrektor I LO im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy oraz Jakub Wierzbicki – uczeń. Spór prowadzić będą z profesorami, wykładowcami i studentami wrocławskich uczelnie Wrocław wyższych, m.in. dr hab. Igorem Borkowskim – dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWPS, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego oraz SWPS; dr hab. Beatą Raszką – Prodziekanem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Łukaszem Furgą – studentem Politechniki Wrocławskiej.

Na koniec Dnia z dziennikarstwem odbędzie się otwarte spotkanie z dr. Dominikiem Lewińskim, który opowie o twórczym rozwiązywaniu problemów, zwiększaniu kompetencji komunikacyjnych oraz nowatorskich technikach oratorskich. Wykład odbędzie się o godz. 18.00 we wrocławskim Empiku Renoma.


wtorek, 3 czerwca 2014

Wyższa Szkoła Rehabilitacji


Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby trafić na uczelnię, w której uzyska się wiedzę na najwyższym poziomie, w dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze, w miejscu gdzie jest się szanowanym.
Taką uczelnią jest Wyższa Szkoła Rehabilitacji.Wyższa Szkoła Rehabilitacji to:
 • Wiarygodna uczelnia
 • Sprawdzeni wykładowcy
 • Rewelacyjna przyszłość

TU SĄ NAJLEPSI!

Zapisz się na naszą Uczelnie Warszawa nie wychodząc z domu. Zapraszamy do skorzystania z
rekrutacji online (www.wsr.edu.pl)

•Wiarygodna uczelnia
Jest to wyższa uczelnia specjalistyczna, nauczamy szeroko pojętej rehabilitacji, ratownictwa medycznego i dietetyki. Pozyskaliśmy najwybitniejszą kadrę, kontynuującą w praktyce i dydaktyce tradycje słynnej na cały świat konstancińskiej szkoły rehabilitacji, oraz wybitnych specjalistów nauczających nowatorskimi metodami dietetyki i ratownictwa medycznego. Oferujemy studentom naukę na najwyższym poziomie. Proponujemy praktyki w najbardziej prestiżowych szpitalach w Warszawie.

Sprawdzeni wykładowcy – Na naszej uczelnie Warszawa wykładają najbardziej znani lekarze i specjaliści w dziedzinie rehabilitacji fizjoterapii, ratownictwa medycznego i dietetyki m.in.:
 • prof. zw. dr hab. n.med. Jerzy Kiwerski
 • prof. zw. dr hab. n.med. Jan Haftek
 • prof. dr hab. n.med. Krystyna Księżopolska-Orłowska
 • prof. zw. dr hab. n.med. Ryszard Piotrowicz
 • prof. dr hab. n.med Andrzej Zawadzki
 • prof. dr hab. n.med. Krzysztof Bielecki
 • prof. dr hab. n.med. Andrzej Kański
 • prof. dr hab. n.med. Mayzner-Zawadzka
 • prof. dr hab. n.med. Wojciech Rowiński
 • prof. zw. dr hab. Grażyna Cichosz
 • prof. zw. dr hab. Adam Kołątaj
 • prof. zw. dr hab. n. med. Hanna Czeczot


•Rewelacyjna przyszłość:


Czy wiesz, że fizjoterapeuta jest jednym z pięciu najbardziej poszukiwanych zawodów w  Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Japonii ?
Czy wiesz, że Ratownik Medyczny łatwo znajdzie zatrudnienie w Polsce i Unii Europejskiej ?
Czy wiesz, że dietetyk jest jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności współczesnego świata ?


Absolwent WSR Warszawa uzyska przygotowanie do pracy w zawodzie fizjoterapeuty  ratownika medycznego i dietetyka do pracy z chorymi i  niepełnosprawnymi w zakresie profilaktycznym i w celach leczniczych. Uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku. Nasi studenci są przygotowywani do pracy w placówkach medycznych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, sportowych i do prowadzenia własnych gabinetów.

poniedziałek, 2 czerwca 2014

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa to jedyna w naszym rejonie uczelnie Ciechanów publiczna oferująca bezpłatne studia stacjonarne. Posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną oraz systematycznie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną. Uczelnia prowadzi studia techniczne, ekonomiczne, medyczne i humanistyczne. Oferta uczelni obejmuje dziewięć kierunków kształcenia: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, pedagogika, pielęgniarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, elektronika i telekomunikacja, są to studia inżynierskie i licencjackie. Misją uczelni jest bardzo dobre przygotowanie studentów pod względem oczekiwań przyszłych pracodawców, mury uczelni ma opuścić kompetentny absolwent, specjalista w pełni przygotowany do wykonywania zawodu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ma być postrzegana jako Uczelnie Ciechanów nowoczesna, elastycznie reagująca na zmieniające się potrzeby lokalnego rynku pracy, sprawnie współdziałająca z lokalnym otoczeniem (biznesowym, administracyjnym, edukacyjnym). Równie ważnym celem uczelni jest solidne kształcenie na poziomie I stopnia (licencjata i inżyniera) umożliwiające kontynuację nauki w uczelniach akademickich na terenie całego kraju, a w szczególności w uczelniach, z którymi PWSZ w Ciechanowie współpracuje na podstawie zawartych porozumień. Są to:
1. Politechnika Warszawska, która objęła patronatem kierunki techniczne,
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, która objęła patronatem kierunki medyczne.
4.Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

Od 2013 roku Uczelnia funkcjonuje w praktycznym profilu kształcenia – miej zajęć teoretycznych, a więcej praktycznych. Profil praktyczny to kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców z udziałem przedsiębiorców, menadżerów i specjalistów, nie tracąc z pola widzenia dobrego przygotowania do studiów II stopnia.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie jest Uczelnią odznaczającą się nowoczesnością, kreatywnością i otwartością, co zbiega się z priorytetami nakreślonymi przez europejski obszar szkolnictwa wyższego i nauki. Jest Uczelnią innowacyjną, nastawioną na kształcenie interdyscyplinarne i zindywidualizowane, ukierunkowane na studenta i jego potrzeby. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie wyposaża swoich absolwentów w wiedzę i umiejętności dające im szanse na satysfakcjonującą karierę zawodową, kształtującą postawy obywatelskie i prospołeczne, wychodzącą jednocześnie naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy. Jest także Uczelnią, w której zespoły dydaktyków i praktyków gospodarczych podejmują i rozwiązują szereg problemów nie tylko dydaktycznych, ale także badawczych i gospodarczych, przyczyniając się tym samym do rozwoju nauki i gospodarki.
Bardzo dobrze rozwinięty system stypendialny pozwala studiować na naszej uczelni studentom z rodzin mniej zamożnych. W roku akademickim 2013/2014 stypendium socjalne wynosi od 350-800 zł, a stypendium rektora dla najlepszych studentów – 750 zł.
Zastanów się, podejmij właściwą decyzję.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa to dobry wybór!