poniedziałek, 26 maja 2014

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 1945 r., jest największą uczelnią Polski Północnej zarówno pod względem potencjału naukowego, jak i liczby oferowanych kierunków, form kształcenia oraz liczby studentów i absolwentów. Dzięki włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, co nastąpiło 24 listopada 2004 r., Uniwersytet stał się wieloprofilową uczelnią o jeszcze silniejszym potencjale badawczym i szerokiej ofercie dydaktycznej. W przeprowadzanych w ostatnich latach rankingach UMK znalazł się w pierwszej piątce polskich uniwersytetów. Potwierdza to wysoki poziom oferty badawczej i dydaktycznej.

UMK tworzy 17 wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Filologiczny, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Humanistyczny, Matematyki i Informatyki, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nauk Historycznych, Nauk o Ziemi, Nauk Pedagogicznych, Politologii i Studiów Międzynarodowych, Prawa i Administracji, Sztuk Pięknych, Teologiczny i trzy wydziały Collegium Medicum w Bydgoszczy: Lekarski, Farmaceutyczny oraz Nauk o Zdrowiu. Dwanaście wydziałów posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a jedenaście - doktora habilitowanego.

Oprócz wydziałów, w działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej UMK uczestniczą jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane, centra ogólnouniwersyteckie i zespoły interdyscyplinarne. O właściwe funkcjonowanie struktury informatycznej Uniwersytetu dba Uczelniane Centrum Informatyczne.
Na UMK pracuje 4400 osób, w tym 2228 pracowników naukowo-dydaktycznych. W tej grupie zatrudnionych jest ponad 500 samodzielnych pracowników naukowych - profesorów i doktorów habilitowanych, 1122 doktorów oraz 476 magistrów i lekarzy.

Z bogatej oferty UMK korzysta obecnie około 31 tysięcy studentów, którzy kształcą się na 79 kierunkach studiów, ponad 100 specjalnościach, i ponad 60 kierunkach studiów podyplomowych. W ostatnim roku UMK przyjął na studia prawie 12 tysięcy osób, a liczba absolwentów od momentu powstania Uniwersytetu przekroczyła 100 tysięcy. Studenci mają do wyboru m. in. unikalne w skali kraju studia artystyczne, konserwatorskie, medyczne, inżynierskie oraz międzywydziałowe interdyscyplinarne studia humanistyczne.
Kolejne kierunki studiów uzyskują pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a astronomia, matematyka, politologia i zarządzanie otrzymały bardzo rzadką ocenę wyróżniającą. Wdrożenie na szerszą skalę punktowego systemu zaliczania zajęć zgodnie z zasadami ECTS (European Credit Transfer System, czyli Europejski System Transferu Punktów) umożliwia studentom realizowanie bardziej zindywidualizowanych programów kształcenia, a także kontynuowanie nauki w innych uczelniach polskich i zagranicznych. Studenci UMK mają możliwość odbywania jedno- lub dwusemestralnych studiów zagranicznych w ramach europejskiego programu ERASMUS. Dzięki współpracy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania z Uniwersytetem Dominikańskim w Chicago (USA) w Toruniu prowadzone są studia Master of Business Administration (MBA).

Co roku odbywa się na UMK ok. 60 konferencji, sympozjów i sesji naukowych z udziałem kilku tysięcy uczonych z kraju i z zagranicy. Pracownicy Uczelnie Toruń realizują rocznie ponad 200 grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Naukowcy utrzymują kontakty z wieloma uczelniami i ośrodkami naukowymi w świecie, uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych, m.in. w kolejnych Programach Ramowych Unii Europejskiej. Uczeni wyjeżdżają na staże naukowe, wykłady, konferencje i badania do wielu krajów świata; corocznie odbywa się około 2000 takich podróży. Jednocześnie co roku uczelnia gości ponad 500 naukowców zagranicznych z różnych krajów i kontynentów. Wielu pracowników UMK należy do prestiżowych, międzynarodowych organizacji naukowych i stowarzyszeń kulturalnych. Rektor UMK reprezentuje Uczelnie Toruń w Europejskim Stowarzyszeniu Uniwersytetów (EUA).

Jako pierwsza uczelnia w kraju UMK uruchomił strefę bezprzewodowego dostępu do Internetu, obejmującego prawie całe miasteczko akademickie. Do dyspozycji studentów w Toruniu jest wiele doskonale wyposażonych sal wykładowych i seminaryjnych, nowoczesne laboratoria oraz 11 domów akademickich na 3200 miejsc (z telefonem i łączem internetowym w pokojach). Dwa akademiki posiada Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Uniwersytet posiada nowoczesną bazę badawczą. Prace prowadzone są w obiektach własnych oraz w innych ośrodkach w kraju, a także za granicą, np. na Spitsbergenie. W latach 90. do prac uniwersyteckich astronomów został włączony 32-metrowy radioteleskop w podtoruńskich Piwnicach, trzeci pod względem wielkości w Europie. Najnowszym potwierdzeniem wysokiej rangi naukowej Uczelni jest utworzenie w jej ramach Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), umożliwiającego polskim fizykom prowadzenie badań na światowym poziomie.


Uczelniane budynki usytuowane są w centralnej części miasta i w miasteczku akademickim na toruńskich Bielanach. Po włączeniu do UMK bydgoskiej Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w skład infrastruktury Uniwersytetu weszły wszystkie jej budynki. Częścią Uczelni są m.in. dwa bydgoskie szpitale: 
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza oraz Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela. Wciąż następuje dynamiczny rozwój infrastruktury Uczelni - w ostatnich latach powstał nowy budynek Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, siedziba Wydziału Farmaceutycznego, a także nowa część Wydziału Matematyki i Informatyki. Rozbudowane zostało również miasteczko uniwersyteckie na Bielanach - w 2011 r. powstało tu Collegium Humanisticum.

Jednym z ważniejszych wydarzeń w dziejach Uczelni była wizyta papieża Jana Pawła II, który 7 czerwca 1999 r. spotkał się w Auli UMK z rektorami wszystkich polskich szkół wyższych oraz innymi reprezentantami świata nauki polskiej. Po pięciu latach od tego wydarzenia Senat UMK przyznał Papieżowi tytuł doktora honoris causa UMK. Uroczystość nadania tytułu miała miejsce 23 listopada 2004 r. w Watykani

Wiele uczelnianych jednostek prowadzi działalność edukacyjną na rzecz mieszkańców miasta i regionu. Regionalne Studium Edukacji Informatycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki oferuje możliwość zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL), a w ramach Regionalnej Akademii CISCO - możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów uprawniających do projektowania i utrzymywania sieci komputerowych. O znaczeniu nauki i edukacji dla całego regionu świadczy m.in. niezwykłe zainteresowanie mieszkańców imprezami odbywającymi się w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz bydgoskich "Medicaliów". Wybitnie uzdolniona młodzież z całej Polski może kształcić się w prowadzonym przez Uczelnię w Toruniu publicznym Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika "Gimnazjum i Liceum Akademickie".
W murach Uniwersytetu odbywają się kilkutygodniowe lub całoroczne kursy języka i kultury polskiej dla obcokrajowców studiujących lub pracujących na UMK oraz osób zainteresowanych nauką języka polskiego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz