środa, 21 maja 2014

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku powstała w 1996 r. na mocy Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do rejestru uczelnie Białystok niepaństwowych pod liczbą porządkową 77. Jej misją jest przekazanie Studentom najnowszej wiedzy z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej w kraju i na Świecie oraz rozwinięcie w nich umiejętności sprawnego posługiwania się językami obcymi. WSE dba także o to, by przedsiębiorczy Studenci mogli aktywnie działać w Samorządzie Studenckim, kołach naukowych oraz Akademickim Związku Sportowym. W trosce o potrzeby Studentów i Absolwentów, którzy są rodzicami, 1 marca 2010 r. Uczelnia uruchomiła Elastyczne Przedszkole „Orzełek”, z opieki którego dzieci mogą korzystać przez 7 dni w tygodniu.
WSE jest nowoczesną jednostką edukacyjną, badawczą i doradczą, działającą zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności, przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom oraz otwartą na potrzeby swojego otoczenia.
Priorytetem naszej Uczelni jest kształcenie liderów biznesu:

L - lojalność wobec firmy

I- innowacyjność w działaniu

D- dokładność w realizacji zadań

E - elastyczność w podejmowaniu decyzji

R - rzetelność w wykonywaniu obowiązków

Misja Uczelni realizowana jest poprzez:
 • kształcenie kadr i prowadzenie badań w zakresie ekonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • działanie pracowników w poczuciu wspólnoty na rzecz wysokiej pozycji konkurencyjnej Uczelnie Białystok,
 • przestrzeganie wartości akademickich,
 • profesjonalizm w nauczaniu i organizacji toku studiów,
 • kształtowanie kreatywnej osobowości studenta zdolnego uzyskać przewagę na konkurencyjnym rynku pracy.
WSE realizuje następujące cele strategiczne:
 • osiągnięcie wysokich standardów w nauce i dydaktyce,
 • stała troska władz Uczelni o zapewnienie odpowiedniej jakości procesu nauczania poprzez system ankietyzacji studentów i monitoring losów absolwentów,
 • zapewnienie absolwentom Uczelni możliwości ustawicznego kształcenia przez rozwój oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalistycznych,
 • rozwijanie różnorodnych form współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym,
 • podniesienie sprawności organizacyjnej Uczelni.
Uczelnia od lat skutecznie aplikuje o fundusze unijne i regionalne. Obecnie realizowane są 3 projekty :
 • "Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy"
 • "Innowacje 50+ program testowania i wdrażania nowych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia"
 • "Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz