czwartek, 23 lipca 2015

Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza w PrzeworskuAtrybuty uczelni:
 • Wyspecjalizowana kadra
 • Europejski student
 • Kredyt studencki

Absolwenci WSSG w Przeworsku będą mieli możliwość kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich na Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania (czas trwania nauki – 2 lata - 4 semestry)

Stypendia
 • pomoc materialna dla studentów
 • stypendium socjalne dla niepełnosprawnych
 • stypendium naukowe
 • stypendium socjalne
 • zapomoga

STUDIA LICENCJACKIE NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Czas trwania nauki: 3 lata (sześć semestrów)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

Absolwent otrzymujący tytuł licencjata powinien przyswoić sobie niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz planowania strategii rozwoju i zarządzania produkcji, personelem i finansami firmy. Będzie przygotowany do pracy w charakterze specjalisty analityka i menedżera średniego stopnia zarządzania w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, agencjach konsultingowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

SPECJALNOŚCI (do wyboru po 3 semestrze):

EKONOMIKA I ORGANIZACJA FIRMY

Absolwent po studiach I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem programów komputerowych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach.

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

Wykształcenie absolwenta obejmuje wiedzę zarówno z zakresu ekonomii, zarządzania, rachunkowości, marketingu jak i informatyki. Przygotowuje się specjalistów w dziedzinie zastosowań informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu w różnego typu organizacjach. Absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami wykorzystywania wyspecjalizowanych technik komputerowych w zarządzaniu oraz wdrażaniu i użytkowaniu systemów informatycznych.

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI

Zarządzanie w administracji to specjalność, na której studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę w zakresie zarządzania, zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gospodarczo – społecznego miast, gmin, regionów i kraju. Celem kształcenia na tej specjalności jest nabycie przez studenta zdolności do wykonywania wszelkich funkcji wynikających z powiązań pomiędzy administracją publiczną i gospodarką. Specjalność Zarządzanie w Administracji przygotowuje naszych absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w organach administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w sektorze usług publicznych.

Studia inżynierskie


NIESTACJONARNE STUDIA INŻYNIERSKIE (ZAOCZNE)

Czas trwania nauki: 3,5 roku (siedem semestrów)

KIERUNEK: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Absolwent kierunku posiada interdyscyplinarne wykształcenie łączące wiedzą z zakresu nauk chemicznych, inżynieryjno-technicznych, biologicznych, technologii produkcji i oceny jakości żywności oraz ekologii i ochrony środowiska. Absolwent posiada także wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji produkcji, utrwalania, przechowalnictwa, dystrybucji i marketingu produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Dobrze posługuje się technikami komputerowymi. Może prowadzić badania, projektować i wdrażać nowe technologie w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, organizować małe firmy przetwórstwa spożywczego, spółki produkcyjno-handlowe itp. Absolwent jest dobrze przygotowany do kompleksowej analizy i oceny jakości surowców, półproduktów i gotowych środków spożywczych oraz do projektowania i wdrażania systemów zapewniania jakości.

SPECJALNOŚCI (do wyboru po 3 semestrze):
 • TECHNOLOGIA I ANALIZA ŻYWNOŚCI
 • DIETETYKA
 • BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA ŻYWNOŚCI

Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE (dla osób posiadających wykształcenie wyższe)

Czas trwania nauki: 1 rok (dwa semestry).

kierunek – ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

Celem studiów jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zastosowanie zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem i jego łańcuchami dostaw. Prowadzi to nie tylko do znacznej redukcji kosztów oraz  zwiększenia sprawności działania i rentowności przedsiębiorstwa, ale również do podwyższenia niezawodności procesów produkcji i sprzedaży.

Dzięki skoordynowanym dostawom materiałów, towarów czy wyrobów we właściwym czasie, miejscu, ilości i jakości, zarządzanie logistyczne przyczynia się do wyższego standardu obsługi klienta, a w konsekwencji do zwiększenia przychodów ze sprzedaży i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Cele edukacyjne zorientowane są na kształtowanie managerów wyższego i średniego szczebla, analityków i strategów zarządzających łańcuchem dostaw.

Adresatami studiów są także; dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. logistyki w przedsiębiorstwach, menedżerowie i planiści elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw, kierownicy, planiści i specjaliści poszczególnych odcinków zarządzania logistycznego   w przedsiębiorstwie, zarządzający  zaopatrzeniem, logistyką produkcji i przepływem materiałów, magazynem i systemami składowania, transportem i dystrybucją  oraz optymalizacją wykorzystania zasobów.

kierunek – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Studia Podyplomowe z Zarządzania Bezpieczeństwem umożliwiają uzyskanie kompetencji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w różnych sektorach działalności i na różnych poziomach zarządzania. Cele edukacyjne zorientowane są na kształtowanie specjalnych kompetencji u osób zarządzających bezpieczeństwem, poprzez przekazywanie im wiedzy specjalistycznej oraz rozwijanie umiejętności kierowania, rozwiązywania konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem nabycia umiejętności przywódczych.

Proces kształcenia ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

kierunek – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

kierunek – ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Kierunki w przygotowaniu:
 • Zarządzanie parafia i instytucjami Kościelnymi
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze ubezpieczeń
 • Zarządzanie ryzykiem w administracji

Studia w Anglii
Filia w organizacji w Manchester

Studia Licencjackie, kierunek: Zarządzanie

Specjalności:
 • zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw +AAT The Association of Accounting Technician’s
 • zarządzanie jakością
 • informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Studia Inżynierskie, kierunek: Technologia żywności i żywienia człowieka

Specjalności:
 • technologia i analiza żywności
 • analiza i zarządzanie jakością żywności
 • dietetyka i żywienie człowieka
 • winiarstwo i piwowarstwo

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz