piątek, 12 czerwca 2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w PłockuPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku jest pierwszą w historii miasta samodzielną uczelnią państwową. Powstała na bazie dwóch kolegiów: Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskiego, które funkcjonowały w Płocku w latach 1990-2000.

Uczelnia została uruchomiona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 1999 roku (Dz. U. Nr 55, poz. 557). Na stanowisko pierwszego  Rektora, Minister Edukacji Narodowej Mirosław Handke mianował prof. zw. dr. hab. Kazimierza Włodarczyka, który pełnił swoje obowiązki w pierwszym roku funkcjonowania Uczelni. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 7 października 1999 roku.

Podczas posiedzenia Senatu, 26 września 2000 r., w PWSZ w Płocku powołano pierwsze jednostki organizacyjne - Instytuty: Neofilologii, Pedagogiki, Matematyki i Informatyki oraz Bibliotekę Uczelni, Wydawnictwo Uczelniane i Biuro Praktyk Studenckich. W kolejnym roku akademickim (2001/2002), w związku z uruchomieniem „ekonomicznych” specjalności kształcenia, utworzono w Uczelni czwarty Instytut - Instytut Nauk Ekonomicznych. W tym roku akademickim powstały też kolejne jednostki międzyinstytutowe: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Studium Informatyki.

27 czerwca 2002 roku po raz pierwszy w historii Uczelni wręczono dyplomy licencjackie. Uroczystość odbyła się w murach najstarszej szkoły średniej w Polsce - Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego.

Od 2003 roku Uczelnia, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, otocza opieką merytoryczną nowo powstały w Płocku Uniwersytet Trzeciego Wieku. 24 lutego 2003 r., w siedzibie ZNP w Płocku, odbyło się zebranie założycielskie tego Uniwersytetu z udziałem władz Uczelni, a 21 listopada 2005 r. podpisano oficjalne porozumienie o współpracy.

W 2004 r. podjęto starania związane z ufundowaniem Sztandaru Uczelni, których ukoronowaniem było poświęcenie Sztandaru PWSZ w Płocku przez ówczesnego Biskupa Płockiego Stanisława Wielgusa, podczas uroczystej Mszy św. inaugurującej rok akademicki 2004/2005 w Diecezji Płockiej.

Od początku swego istnienia, PWSZ w Płocku zabiegała o nawiązanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi. 18 stycznia 2005 r. podpisano pierwsze tego rodzaju porozumienie - z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Humaniu na Ukrainie. Dwa lata później zyskaliśmy kolejnego partnera z Humania – Państwowy Uniwersytet Agrarny. Obecnie w gronie współpracujących z PWSZ w Płocku uczelni zagranicznych jest również Rosyjski Nowy Uniwersytet w Moskwie (od 2008 roku) oraz Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (od 2010 roku). Ponadto, PWSZ w Płocku w ramach programu ERASMUS łączą umowy z Uniwersytetem w Daugavpils (Łotwa) , z Uniwersytetem w Oradei (Rumunia) oraz Uniwersytetem  w Manisie( Turcja).

Rok 2009 był dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku rokiem jubileuszowym. 15 czerwca 2009 r. minęło bowiem 10 lat od powołania Uczelni na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów RP.

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2012/2013 na Uczelni nastąpiły zmiany organizacyjne. Obecnie w PWSZ w Płocku funkcjonują trzy Instytuty: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz Instytut Nauk o Zdrowiu, które kształcą w ramach siedmiu kierunków: ekonomii, filologii, pedagogiki, pielęgniarstwa, matematyki, informatyki i kosmetologii.

Misja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku jest publiczną uczelnią wyższą, której misją jest realizacja celów związanych z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem pokoleń Polaków zgodnie z zasadami wolności nauki, wolności twórczości i wolności nauczania.

Działanie Uczelni stwarza szansę dla zdolnej młodzieży pochodzącej z miasta Płocka, miast i miejscowości sąsiadujących, bez względu na  status materialny, do zdobycia wiedzy teoretycznej na wysokim poziomie oraz umożliwia przygotowanie praktyczne do wykonywania zadań zawodowych.


Uczelnia aspirująca do miana wiodącego lokalnego ośrodka naukowo - dydaktycznego realizując założone cele służy rozwojowi regionu płockiego i całego Mazowsza poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, umożliwienie dostępu do aktualnej wiedzy i propagowanie obywatelskich i proeuropejskich postaw obywatelskich i społecznych.

Wizja

Dążenie do rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku gwarantuje systematyczny wzrost poziomu jakości świadczonych usług edukacyjnych, których bezpośrednim jak i pośrednim beneficjentem jest szeroko rozumiane otoczenie zewnętrzne. Założenie dotyczące rozbudowy oferty kształcenia na nowych kierunkach i specjalnościach odpowiadające na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy w połączeniu z ciągłym doskonaleniem jakościowym i organizacyjnym procesu kształcenia pozwalają na ustabilizowanie i ugruntowanie pozycji Uczelni na wymagającym rynku edukacyjnym. Pełne wdrożenie elastycznego systemu studiowania opartego na modelu ECTS zdecydowanie zwiększy szanse studentów na podejmowanie nauki w zagranicznych ośrodkach akademickich oraz umożliwi kształcenie studentów zagranicznych na naszej Uczelni.

W okresie 5 lat zostaną uruchomione studia dzienne II stopnia – studia magisterskie na przynajmniej dwóch kierunkach kształcenia. Działania te wymuszą dynamiczny rozwój ilościowy i jakościowy kadry naukowo – dydaktycznej, co w średnioterminowej perspektywie istotnie wzmocni zasoby Uczelni.

Budowa silnej pozycji Uczelni na rynku lokalnym i regionalnym przełoży się na postępującą intensyfikację kontaktów z otoczeniem takim jak krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe, samorządy lokalne i  zawodowe, inne podmioty świadczące usługi na rynku edukacyjnym oraz szeroko pojęci beneficjenci działań naukowych i dydaktycznych jak podmioty administracji publicznej i środowisko biznesowe.

Korzystając z rozwijającego się potencjału wewnętrznego i zasobów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku stanie się lokalnym ośrodkiem kształcenia ustawicznego poprzez organizowanie różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych oraz poprzez udostępnianie  zasobów organizacyjnych i kadrowych innym jednostkom szkoleniowym.

Dzięki roztropnemu zarządzaniu gospodarką finansową oraz pozyskanemu zewnętrznemu wsparciu finansowemu w najbliższych latach nastąpi zdecydowana poprawa bazy lokalowej i zaplecza naukowo – dydaktycznego co umożliwi i znacząco ułatwi  realizację celów Uczelni.

Strategia

Kompetentna kadra naukowo – dydaktyczna
 • Przejrzyste zasady rekrutacji, oceny i rozwoju kadry
 • Sprawny mechanizm awansów i weryfikacji kompetencji kadry
 • Wspieranie rozwoju naukowego kadry
 • Angażowanie kadry do zadań o szczególnym znaczeniu

Wysoki poziom procesu dydaktycznego i jego obsługi
 • Kształcenie na kierunkach potwierdzonych akredytacjami
 • System kształcenia uwzględniający kompetencje i postawy zapewniające udział w procesie kształcenia ustawicznego
 • Programy kształcenia uwzględniające standardy europejskie i potrzeby rynku pracy
 • Aktywny udział w procesach kształcenia
 • Zwiększenie mobilności studentów i kadry dydaktycznej
 • Doskonalenie metodyczne kadry oraz stosowanie innowacyjnych metod kształcenia
 • Usprawnienie obsługi procesu dydaktycznego
 • Podniesienie efektywności pracy Biblioteki Uczelnianej w zakresie wspierania procesu naukowo – dydaktycznego

Działalność naukowo- badawcza i szkoleniowa
 • Współpraca z ośrodkami naukowymi i akademickimi w kraju i za granicą
 • Podjęcie działalności badawczej i szkoleniowej na rzecz środowiska lokalnego
 • Współpraca z władzami samorządowymi, lokalnymi instytucjami i organizacjami w zakresie badań naukowych
 • Dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
 • Rozszerzenie oferty edukacyjnej o studia II stopnia


Nowoczesna organizacja, zarządzanie i rozwój
 • Wzrost udziału pozabudżetowych źródeł finansowania, w tym środków UE
 • Nowoczesna baza dydaktyczna
 • Nowoczesna infrastruktura wspomagająca zarządzanie
 • Udoskonalenie infrastruktury informatycznej
 • Nowoczesna baza sportowo – rekreacyjna
 • Wysoki poziom służb technicznych i administracji
 • Samodzielność jednostek organizacyjnych
 • Organizacja i system zarządzania dostosowane do realizacji celów strategicznych

Wysoka pozycja i wizerunek
 • Wiodące znaczenie uczelni w mieście i regionie
 • Intensywna współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Promocja uczelni i jej pracowników
 • Rozwinięte kontakty i współpraca z absolwentami

Aktywne środowisko studenckie
 • Bogata oferta kulturalna i rekreacyjna dla studentów
 • Rozwój sportu akademickiego
 • Stworzenie systemu informacji studenckiej
 • Zapewnienie możliwości zakwaterowania i wypoczynku studentów
 • Rozwój systemu pomocy socjalnej dla studentów
 • Wspomaganie współpracy studentów w ramach organizacji i środowisk : lokalnego, krajowego i międzynarodowego

Więcej informacji na: http://study4u.eu/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz