czwartek, 21 maja 2015

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De GasperiWyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie w 2002 roku i wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 115.

Od 2002r do 2008r uczelnia prowadziła tylko studia wyższe pierwszego stopnia.

Od początku istnienia uczelnia kształci studentów na kierunku „administracja”. Od października 2003r. uruchomione zostały dwa kolejne kierunki: „pedagogika” i W 2005 r. otworzono kierunek „zarządzanie”, a w roku 2006 uzyskano zgodę na otwarcie kierunku „ochrona środowiska”. W październiku 2007r na uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

W lipcu 2008r uczelnia otrzymała również uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika”.

Od 27 września 2004r. uczelnia ma patrona, wybitnego włoskiego i europejskiego męża stanu Alcide De Gasperi, jednego z twórców zjednoczonej Europy. Decyzją Ministra uczelnia zmieniła nazwę na „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie“ (dalej WSGE).

W pierwszym okresie w uczelni funkcjonowała jedna jednostka organizacyjna Wydział Administracji i Nauk Humanistycznych. W okresie od 01 września 2005 r. do 07 października 2008r uczelnia miała strukturę dwu wydziałową.

Obecnie w wyniku otrzymania uprawnień do prowadzenia studiów wyższych drugiego stopnia na kierunku „pedagogika”, na podstawie zarządzenia Rektora przekształceniu uległy powołane jednostki organizacyjne uczelni: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych - zmienił nazwę na Wydział Pedagogiki. Wydział Administracji – zmienił nazwę na Wydział Nauk Społecznych.

Do Wydziału Pedagogiki przyporządkowany został kierunek „pedagogika” w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wydziałem kieruje dr Mirosława Raczkowska-Lipińska.

Do Wydziału Nauk Społecznych przyporządkowany został kierunek „administracja”, „zarządzanie”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” i „ochrona środowiska” w zakresie studiów wyższych pierwszego stopnia. Wydziałem kieruje dr Mirosława Raczkowska-Lipińska.

Strukturę WSGE tworzą dwa podstawowe piony:
  • Pion naukowo – dydaktyczny, który został nakreślony powyżej
  • Pion administracyjno – gospodarczy, który tworzą pozostałe jednostki organizacyjne uczelni, realizując zadania administracyjno-biurowe i gospodarcze

Strukturę uczelni uzupełniają organy jednoosobowe tj. kanclerz, rektor i dziekani oraz organy kolegialne, tj. senat i rady wydziałów, w skład których zgodnie z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem uczelni wchodzą przedstawiciele samorządu studenckiego.

Baza dydaktyczna

Siedzibą Uczelni jest budynek po szkole podstawowej, który znajduje się w Józefowie (w Michalinie) przy ulicy Sienkiewicza 2. Budynek został wybudowany w 1995. W najbliższym czasie planowane jest przejęcie obiektu w użytkowanie wieczyste bądź jego zakup.

W budynku znajduje się 14 sal wykładowych, mogących pomieścić jednorazowo ok. 1000 studentów. W trybie zmianowym Uczelnia może pomieścić dwukrotnie więcej studentów, tj. ok. 2000. Aktualnie uczelnia posiada ok. 800 studentów. Sale te są umeblowane i wyposażone w niezbędne oprzyrządowanie do prowadzenia wykładów. Znajdują się w nich między innymi rzutniki do foliogramów, rzutnik multimedialny, tablice i inne.

Ważnym przedsięwzięciem dla rozwoju Uczelni było rozpoczęcie jej rozbudowy, co oficjalnie nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2006r. Łączna powierzchnia nowego budynku wyniesie ponad 4 tys. m kw., w tym przewidziane są dwie aule na 250 osób każda, 15 sal wykładowych i ćwiczeniowych, katedry i pomieszczenia dla studentów. Pierwszy etap budowy zakończył się przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2006/2007. Obecnie został zakończony pierwszy etap rozbudowy, w wyniku czego Uczelnia dysponuje drugim obiektem o powierzchni ponad 800 m kw. W obiekcie tym znajdują się trzy aule, jedna na 450 osób, pozostałe na 120 osób.

W obecnym roku akademickim wszystkie zajęcia prowadzone są w rozbudowanej siedzibie Uczelni. Studentom zapewniono stały dostęp do działów administracyjnych Uczelni, m.in. do Dziekanatu, Biblioteki Uczelnianej i klubu studenckiego „Żak”.

Dla potrzeb naukowo-dydaktycznych zorganizowano bardzo dobrze wyposażoną salę komputerową, która jest zawsze dostępna dla studentów. Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w rzutniki, sprzęt multimedialny oraz inne niezbędne środki dydaktyczne.

Podpisane zostało "Porozumienie w sprawie krótszych policyjnych szkoleń podstawowych dla absolwentów wybranych kierunków"

Programy studenckie

Uczelnia wspiera zainteresowania młodych ludzi, umożliwiając im ich rozwój. Zrzeszanie się studentów w organizacjach i kołach studenckich określa zarządzenie rektora nr 28 z dnia 28 grudnia 2005 r. Funkcjonowanie kół naukowych uczelni, w tym koła „PEDAGOG” określają regulaminy tych kół. Kierownictwo i kadra uczelni jest otwarta na każdą inicjatywę ze strony studentów, chętnie ich wspierając.

Studenci pedagogiki prowadzą Koło Pedagogiczne „PEDAGOG”, nad którym patronat merytoryczny sprawuje dziekan i kadra akademicka, a bezpośrednią opiekę - osoba funkcyjna prowadząca dział spraw studenckich.

Więcej informacji na : www.study4u.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz