czwartek, 21 maja 2015

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

Kadra naukowo-dydaktyczna Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania to nauczyciele akademiccy posiadający wysokie kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne, wywodzący się z renomowanych uczelni, teoretycy i praktycy, ludzie nauki i biznesu. Uczelnia zatrudnia profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów oraz magistrów i magistrów inżynierów.

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania dostrzega rzeczywiste potrzeby rynkowe i przygotowuje specjalistów bardzo przydatnych firmom działającym na lokalnym rynku. Można zatem powiedzieć, że uczelnia mocno wrasta w społeczność lokalną, a jej studenci i absolwenci zatrudnieni w firmach działających na tym rynku kształtują jej pozytywny wizerunek.

Władze uczelni podjęły starania zmierzające do uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów magisterskich. Działania te są odpowiedzią na postulaty absolwentów uczelni zmuszonych do podjęcia dalszej nauki na uzupełniających studiach magisterskich w innych uczelniach o podobnym profilu kształcenia.

Plany rozwoju uczelni dotyczące rozszerzenia oferty dydaktycznej o nowe kierunki i specjalności studiów oraz uruchomienie studiów II stopnia, a także utworzenie instytutu kształcenia na odległość, głównie na potrzeby edukacyjne osób niepełnosprawnych – wymagają realizacji zadań inwestycyjnych zmierzających do rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej przy ulicy K. Szwanke 1. przy udziale funduszy Unii Europejskiej. Zadania inwestycyjne Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania zostały wpisane do Regionalnego Planu Inwestycji na lata 2007 2013 w Województwie Mazowieckim.

Więcej informacji na: www.study4u.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz