wtorek, 26 maja 2015

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - UMCSWarto studiować na UMCS!
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa publiczna uczelnia po prawej stronie Wisły. Kształcimy ok. 25 tysięcy studentów, na ponad 50 kierunkach studiów i ponad 200 specjalnościach, prowadzonych na 11 Wydziałach.

Do dyspozycji studentów pozostaje profesjonalna kadra oraz stale modernizowana baza naukowo-badawcza, dydaktyczna, socjalna, kulturalna i sportowa. Wizytówkami naszej Uczelni są lub w najbliższej przyszłości staną się: Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii, realizowane w ramach projektu „Ecotech-Complex: Człowiek, Środowisko, Produkcja”, imponujące obiekty dydaktyczne Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Informatyki, zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a także Inkubator Medialno-Artystyczny.
Nowoczesna uczelnia, a taką jest UMCS, nie może funkcjonować bez aktywności samych studentów. To oni, dzięki działalności w Samorządzie Studentów oraz rozwijaniu swoich zainteresowań w ponad 150 kołach naukowych i organizacjach studenckich, zespołach muzycznych, tanecznych, drużynach sportowych realizują swoje pasje, a zarazem decydują o bardzo wysokiej pozycji Uczelni na kulturalnej i sportowej mapie nie tylko województwa lubelskiego, ale również całego kraju. Podstawę do tej aktywności tworzą obiekty kampusu studenckiego, Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” oraz Centrum Kultury Fizycznej.

Nasze atuty:
 •     największa uczelnia we wschodniej Polsce
 •     Miasteczko Akademickie zlokalizowane w centrum Lublina
 •     12 Wydziałów
 •     ponad 60 kierunków i ponad 200 specjalności
 •     ponad 150 kół naukowych i organizacji studenckich
 •     bogata oferta studiów podyplomowych
 •     kierunki unikatowe w skali Polski
 •     ponad 25 tysięcy studentów
 •     ponad 200 tysięcy absolwentów
 •     siła tradycji
 •     nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria i pracownie
 •     programy pomocy materialnej dla studentów
 •     9 akademików
 •     współpraca międzynarodowa
 •     programy studenckich wymian międzynarodowych i krajowych
 •     centrum kultury i sportu
 •     Uczelnia Przyjazna Pracodawcom
 •     Uczelnia Przyjazna Studentom
 •     Uczelnia Liderów
 •     Miejsce Odkrywania Talentów

Programy studenckie
 •     Program Mobilności Studentów – MOST
 •     Program im. Lane`a Kirklanda Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
 •     Program ERASMUS
 •     Asystentura Comenius
 •     Programy Stypendialne Funduszy Wyszehradzkich CEEPUSKierunki studiów
Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 12 Wydziałach, ponad 60 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS.

Pod tym adresem znajdują się opisy wszystkich kierunków: http://www.umcs.pl/pl/studia-w-j-polskim,77.htm

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
I stopień stacjonarne
specjalność: nauczycielska
II stopień stacjonarne
specjalności: edukacja z elementami muzykoterapii, muzyka rozrywkowa, muzyka sakralna
prowadzenie zespołów

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
I stopień stacjonarne
specjalności: ceramika artystyczna, fotografia, grafika, intermedia, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, szkło artystyczne
II stopień stacjonarne
specjalności: ceramika artystyczna, fotografia, grafika, intermedia, malarstwo, rzeźba i formy przestrzenne, szkło artystyczne

Fotografia
I stopień stacjonarne
specjalności: fotografia użytkowa, fotografia artystyczna

Grafika
Studia jednolite magisterskie stacjonarne
specjalności: grafika warsztatowa, grafika projektowa, sztuka mediów cyfrowych

Jazz i muzyka estradowa
I stopień stacjonarne
specjalności: wykonawstwo instrumentalne, wykonawstwo wokalne

Malarstwo
Studia jednolite magisterskie stacjonarne
specjalności: eko-art, malarstwo sztalugowe, media malarskie
II stopień stacjonarne (1,5 roczne)
specjalność: malarstwo sztalugowe, media malarskie

Wzornictwo
I stopień stacjonarne
specjalności: ceramika, szkło

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

Biologia
I stopień stacjonarne
specjalności: biochemia, biologia medyczna, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia
II stopień stacjonarne
specjalności: biochemia, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia, fakultatywny blok biologiczny

Biotechnologia
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
specjalności: biotechnologia medyczna, biotechnologia ogólna

WYDZIAŁ CHEMII

Chemia
I stopień stacjonarne
specjalności: analityka chemiczna, chemia kryminalistyczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
I stopień niestacjonarne
specjalności: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
II stopień stacjonarne
specjalności: analityka chemiczna, chemia podstawowa i stosowana, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
II stopień niestacjonarne
specjalności: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Ochrona środowiska
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
specjalność: chemia środowiska

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

Business Management
I stopień stacjonarne

Ekonomia
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: biznes międzynarodowy, przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: ekonomia międzynarodowa, gospodarka samorządowa, polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne, systemy ekonomiczne, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Finanse i rachunkowość
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: bankowość i rynki finansowe, finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw, rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: audyt i rachunkowość zarządcza, doradca finansowy, inwestycje kapitałowe, menadżer finansowy, podatki i finanse publiczne

Logistyka
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: logistyka międzynarodowa, zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym

Zarządzanie
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: strategiczne zarządzanie marką, systemy informacyjne w administracji i biznesie, zarządzanie kapitałem społecznym, zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII

Europeistyka
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna, zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Filozofia
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: doradztwo i komunikacja w biznesie, filozofia teoretyczna
II stopień stacjonarne

Interdyscyplinarne studia religioznawcze
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne

Kognitywistyka
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: sztuczna inteligencja i logika, znak język i komunikacja

Kreatywność społeczna
I stopień stacjonarne

Socjologia
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: asystent rodziny, kultura i komunikowanie w społeczeństwie medialnym, lokalna polityka społeczna i zdrowie publiczne, polityka regionalna i rozwój lokalny, socjologia gospodarki, stosunki międzykulturowe
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: gospodarka innowacji, ogólnosocjologiczna, socjologia dialogu cywilizacyjnego, socjologia migracji, socjologia stosowana, socjologia zdrowia społeczności lokalnej, socjologia życia publicznego

Zarządzanie w politykach publicznych
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
moduły do wyboru: migracje i polityka ludnościowa, polityka zdrowotna, polityka społeczna, polityka gospodarcza, polityka kulturalna i edukacyjna
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Archeologia
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
specjalności: archeologia pradziejowa, wczesnohistoryczna

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
I stopień stacjonarne
specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją współczesną

Bałkanistyka
I stopień stacjonarne

Etnologia
I stopień stacjonarne

e-Edytorstwo i techniki redakcyjne
I stopień stacjonarne

Filologia polska
I stopień stacjonarne
specjalności: edytorska, logopedyczna, nauczycielska, redaktorsko – medialna, teatrologiczna
I stopień niestacjonarne
specjalności: edytorska, nauczycielska, redaktorsko – medialna
II stopień stacjonarne
specjalności: logopedyczna, medioznawcza, nauczycielska, teatrologiczno – filmoznawcza, wydawnicza
II stopień niestacjonarne
specjalności: medioznawcza, nauczycielska, wydawnicza

Historia
I stopień stacjonarne
specjalności: edytorsko – redaktorska, nauczycielska, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: archiwistyczna, dziedzictwo historyczne regionu, nauczycielska

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne

Informacja w e-społeczeństwie
I stopień stacjonarne

Informatologia stosowana
I stopień stacjonarne

Kulturoznawstwo
I stopień stacjonarne
specjalności: antropologia i socjologia kultury, judaistyka, krytyka i animacja sztuki, medialna, teatrologia i filmoznawstwo
II stopień stacjonarne
specjalności: antropologia i etnologia, krytyka i promocja sztuk plastycznych, kultura i turystyka, media i kultura popularna

Lingwistyka stosowana
I stopień stacjonarne
specjalności: translatorska, nauczycielska
II stopień stacjonarne
specjalności: nauczycielska, translatorska

Logopedia z audiologią
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne

Turystyka historyczna
I stopień stacjonarne

Neofilologie
Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Filologia germańska
I stopień stacjonarne
specjalności: profil praktyczny, profil ogólnoakademicki
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: profil praktyczny, profil ogólnoakademicki

Filologia iberyjska
I stopień stacjonarne

Filologia romańska
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne

Filologia rosyjska
I stopień stacjonarne
specjalności: język rosyjski w biznesie, rosjoznawstwo
II stopień stacjonarne
specjalności: nauczycielska, tłumaczeniowa

Filologia ukraińska
I stopień stacjonarne
specjalności: język ukraiński w biznesie
II stopień stacjonarne
specjalności: tłumaczeniowa

Rosjoznawstwo
II stopień stacjonarne

Slawistyka
I stopień stacjonarne
specjalności: bałkanistyka, turystyczno - kulturowa
II stopień stacjonarne
specjalności: tłumaczeniowa

Studia historyczno – dyplomatyczne
I stopień stacjonarne

Technologie cyfrowe w animacji kultury
I stopień stacjonarne

WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI

Fizyka
I stopień stacjonarne
specjalności: bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, biofizyka molekularna i medyczna, fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna i astrofizyka
II stopień stacjonarne
specjalności: fizyka teoretyczna, współczesna fizyka stosowana

Fizyka techniczna
I stopień stacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)
specjalności: fizyka medyczna, nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
Fizykochemia nowych materiałów
I stopień stacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)
Informatyka
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne
specjalności: grafika komputerowa, informatyka medyczna, programistyczna, systemy mobilne i sieci

Inżynieria nowoczesnych materiałów
I stopień stacjonarne

Matematyka
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: biomatematyka, informatyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna, matematyka z informatyką, matematyka obliczeniowa, statystyczna analiza danych, zastosowania matematyki
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: biomatematyka, informatyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka teoretyczna, matematyka z informatyką, matematyka obliczeniowa, statystyczna analiza danych, zastosowania matematyki, zastosowania matematyki w fizyce

Matematyka i finanse
I stopień stacjonarne

Science and Technologe
I stopień stacjonarne

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Geografia
I stopień stacjonarne
specjalności: geomonitoring z ekofizjografią, hydrometeorologia, kartografia z geoinformacją, organizacja przestrzeni społeczno – ekonomicznej, fakultatywny blok pedagogiczny
II stopień stacjonarne
specjalności: zarządzanie środowiskiem, kartografia i geoinformacją, klimatologia i gospodarka wodna, planowanie przestrzenne, rozwój regionalny, fakultatywny blok pedagogiczny

Geoinformatyka
I stopień stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
I stopień stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie (3,5-letnie)
specjalności: architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni

Turystyka i rekreacja
I stopień stacjonarne
specjalności: ekoturystyka, gospodarowanie zasobami turystycznymi, hotelarstwo, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa i zdrowotna
I stopień niestacjonarne
specjalności: gospodarowanie zasobami turystycznymi, organizacja i obsługa ruchu turystycznego
II stopień stacjonarne
specjalności: geoturystyka, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji, turystyka dzieci i młodzieży, turystyka zdrowotna
II stopień niestacjonarne
specjalności: geoturystyka, planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Animacja kultury
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: animator i menadżer kultury, doradztwo zawodowe i personalne, edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, ogólnopedagogiczna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Pedagogika specjalna
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, oligofrenopedagogika i tyflopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna

Praca socjalna
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Psychologia
Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: psychologia kliniczna i neuropsychologia, psychologia rodziny, psychologia społeczna

WYDZIAŁ POLITOLOGII

Bezpieczeństwo narodowe
I stopień stacjonarne
II stopień stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: marketing polityczny, medialna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: redaktorska, Public Relations, dziennikarstwo on-line

Politologia
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: doradztwo polityczne i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i polityka lokalna
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: bezpieczeństwo publiczne, doradztwo polityczne i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i polityka lokalna

Polityka spraw publicznych
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: polityka lokalna i regionalna, polityka wewnętrzna i zagraniczna

Produkcja medialna
I stopień stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska, stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej, studia regionu Pacyfiku
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: pozaeuropejskie studia regionalne, projekty międzynarodowe, dyplomacja

Studia wschodnioeuropejskie
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
moduły: rosyjski, ukraińsko-białoruski, bałkański, kaukaski
II stopień stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: systemy polityczne w Europie Wschodniej, Współpraca regionalna w Europie Wschodniej

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI

Administracja
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
I stopień stacjonarne i niestacjonarne
II stopień stacjonarne i niestacjonarne

Prawo
Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne)

Prawno – biznesowy
I stopień stacjonarne

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PUŁAWACH

Chemia techniczna
I stopień stacjonarne i niestacjonarne

Administracja publiczna
I stopień stacjonarne i niestacjonarne

Public Relations i doradztwo medialne
I stopień stacjonarne i niestacjonarne


Więcej informacji na: www.study4u.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz