czwartek, 15 stycznia 2015

Niepubliczna Lotnicza Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach występuje z nową ofertą edukacyjną.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może podejmować pracę w:
  •     działach przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych
  •     agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych
  •     portach morskich i rzecznych
  •     terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych

Proponujemy kształcenie młodzieży w czteroletnim technikum w zawodzie: technik eksploatacji portów i terminali.

W ramach kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali młodzież odbywa zajęcia na lotnisku w Pyrzowicach, gdzie w praktyce realizuje ćwiczenia z zakresu takich przedmiotów jak: laboratorium logistyki i magazynowania, porty-terminale-lotniska, organizacja transportu.

Baza dydaktyczna dla kierunku technik eksploatacji portów i terminali.
Zajęcia z przedmiotów zawodowych, takich jak: porty, terminale, lotniska, magazynowanie, eksploatacja urządzeń transportu bliskiego, towaroznawstwo i ładunkoznawstwo odbywają się w pracowni wyposażonej w: plansze edukacyjne, rzutnik multimedialny i komputer, mapy sieci komunikacyjnych, plansze i filmy tematyczne, przepisy i instrukcje dotyczące funkcjonowania portów i terminali, prezentacje komputerowe portów i terminali, wzory dokumentów, oznakowania, katalogi środków transportu.

Realizowany w szkole program przedmiotów ogólnokształcących pozwoli uczniom na przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Absolwenci szkoły będą przygotowani do egzaminów maturalnych z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym.


Po zdaniu egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną absolwent szkoły otrzymuje tytuł: technik eksploatacji portów i terminali.

Kształcenie odbywa się na podstawie zatwierdzonego przez MENiS programu nauczania w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali (symbol cyfrowy: 342 [03])


W szkole obowiązują mundury i czesne.
Za wakacje i egzaminy nie pobiera się dodatkowych opłat, opłata obejmuje koszt wycieczek dydaktycznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz