piątek, 9 stycznia 2015

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w KrakowieWyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie powstała w wyniku decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-122/TT/2000 z dn. 14.04.2000 roku i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 39. Z inicjatywą utworzenia uczelni wystąpiła znana krakowska firma konsultingowo-szkoleniowa pracowników naukowych - Consulting and Training Institute Sp. z o.o.
Wieloletnie doświadczenie tej firmy w pracach konsultingowych na rzecz przedsiębiorstw i instytucji publicznych, pozwoliło nadać uczelni od początku odpowiedni profil praktyczny i ukierunkować ją pod kątem potrzeb rynku pracy.

Misja i cele uczelni 

Misją, jaka legła u podstaw utworzenia uczelni, jest kształcenie kadr, głównie dla potrzeb małej i średniej przedsiębiorczości, w sposób odpowiadający wysokim standardom jakości, oparty o dobrą współpracę uczelnie Kraków z otoczeniem zewnętrznym oraz duży stopień indywidualizacji studiów i elastyczności względem rynku pracy. Absolwenci uczelni są dobrze przygotowani zarówno pod kątem praktycznym, jak i do dalszej ustawicznej edukacji, są kreatywni, zdolni do pracy zespołowej oraz  aktywności obywatelskiej, także w środowisku wielokulturowym.

W ramach tak nakreślonej misji szkoły  sformułowane zostały główne cele -  priorytety, oparte nie o wzrost rozmiarów uczelni, mierzony liczbą  często odległych od siebie kierunków studiów, lecz  o ciągłe doskonalenie jakości kształcenia, wynikające  z doświadczeń uczelni, opinii interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz europejskich standardów edukacyjnych.

Priorytet 1 - położenie nacisku na nowoczesną wiedzę, odpowiadającą europejskim standardom jakości i wymogom Krajowych Ram Kwalifikacji, stanowiącą podstawę dalszej ustawicznej edukacji.
Sposób realizacji: kadra naukowo-dydaktyczna o znaczącym dorobku naukowym, krajowa i międzynarodowa współpraca dydaktyczna i naukowa; konferencje naukowe i otwarte wykłady wybitnych specjalistów, aktualna literatura i publicystyka w zbiorach biblioteki.

Priorytet 2 - tworzenie elastycznych i zindywidualizowanych programów kształcenia specjalnościowego, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, jak i zainteresowań studentów oraz oparcie ich o rozwiązywanie problemów praktycznych i umiejętność pracy zespołowej.
Sposób realizacji: programy kształcenia konsultowane są z Radą Patronacką uczelni, składającą się m.in. z wybitnych menedżerów i przedstawicieli urzędów pracy; w procesie dydaktycznym angażowani są specjaliści – praktycy; nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora legitymują się udokumentowanym dorobkiem praktycznym; studenci odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową krajową lub zagraniczną, prowadzenie analiz rynku pracy i badanie losów absolwentów.

Priorytet 3 - kształtowanie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw, umożliwiających i warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, a następnie aktywną rolę w środowisku pracy lub w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Sposób realizacji: znaczny udział aktywnych form zajęć, projekty zespołowe i case study, ćwiczenia w firmie symulacyjnej, uczelniane centrum wspierania przedsiębiorczości - gdzie świadczona jest pomoc studentom i absolwentom uczelni w założeniu i prowadzeniu własnej firmy. Organizowane są także, w ramach biura karier i analiz rynku pracy, warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy.

Priorytet 4 - pobudzanie wśród studentów aktywności obywatelskiej i społecznej wrażliwości, skłonności i umiejętności do kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.
Sposób realizacji: zajęcia z przedmiotów humanistycznych (psychologia, socjologia, etyka biznesu), akcje charytatywne organizowane przez Samorząd Studencki, warsztaty z zakresu kompetencji społecznych, działalność kół naukowych, redagowanie studenckiej gazety „Smart”.

Priorytet 5 - tworzenie europejskiej przestrzeni rozwoju zawodowego studentów.
Sposób realizacji: praktyki i staże w firmach w Anglii, Niemczech, Irlandii, studia Kraków zagraniczne w ramach umów zawartych z uczelniami w Niemczech, Austrii, Danii, Słowenii i w Łotwie, wymiana studentów i pracowników naukowo –dydaktycznych w ramach programu Erasmus, do wyboru studentów przedmioty w języku angielskim.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz