wtorek, 25 listopada 2014

Politechnika WarszawskaMisja
Politechnika Warszawska, działając pod swą obecną nazwą od 1915 roku, przejęła dziedzictwo Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, utworzonej w roku 1826 w Warszawie staraniem Stanisława Staszica i kontynuuje jej tradycje. Politechnika nawiązuje także do sięgającej roku 1895 tradycji Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda. Kształcąc kolejne pokolenia inżynierów i wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych, Politechnika Warszawska zyskała poczesne miejsce w kraju i renomę międzynarodową.

Historia Politechniki - to nie tylko dokonania w kształceniu akademickim i badaniach naukowych, ale to także patriotyczne wychowanie młodzieży i zachowanie etosu społeczności akademickiej. To właśnie nakazywało tej społeczności stawać w obronie wartości najwyższych: suwerenności Rzeczypospolitej, wolności i praw obywatelskich, zasad etycznych i wartości duchowych kształtowanych przez wiele wieków polskiej historii. Za tę postawę Politechnika Warszawska nie raz poddawana była dotkliwym represjom, pozbawiana możliwości działania, a nawet prawa do istnienia - odradzała się jednak pod różnymi nazwami, utrzymując niezależność myśli oraz przywiązanie do europejskiej tradycji uniwersyteckiej. Także dziś nasza społeczność nie ustaje w działaniu na rzecz kształtowania patriotyzmu, solidarności, humanizmu i tolerancji u kolejnych pokoleń studentów; pielęgnuje dziedzictwo i najlepsze tradycje Uczelni; dba o ciągłość systemu uznawanych wartości oraz o integralność swego dorobku. Zachowując polityczną bezstronność, Politechnika Warszawska utrzymuje swą tożsamość instytucji obecnej w życiu publicznym, troszczy się o dostępność prowadzonych przez siebie studiów, dążąc do zapewnienia młodzieży możliwie równych szans edukacyjnych.

Politechnika Warszawska jest uczelnią akademicką, przygotowuje przyszłe elity społeczne: ludzi światłych, o rozległych horyzontach, świadomych swych przekonań, ale rozumiejących i respektujących światopogląd innych. Kształtuje więc nie tylko umysły studentów, ale także ich charaktery i właściwe inżynierom postawy twórcze, przekazując im zarówno wiedzę jak i umiejętności. Wiedzę przekazują najlepiej ci, którzy ją zarazem rozwijają, umiejętności zaś - ci, którzy sami je zdobyli w praktyce.

Kształcenie i badania naukowe to działania dla przyszłości wymagające wizji społeczeństwa, wyobrażenia o przyszłych potrzebach indywidualnych i zbiorowych. Uczelnia musi więc przewidywać kierunek, w którym podąża ludzkość i zmieniają się - w skali globu - zależności gospodarcze i kulturowe. Tylko rozumiejąc świat współczesny i mając wizję przyszłości, uczelnia Warszawa akademicka może pełnić funkcję centrum intelektualnego - ośrodka refleksji nad coraz szybciej zmieniającą się rzeczywistością. Narastająca złożoność świata wymaga, by zakres kształcenia i badań prowadzonych przez uczelnię techniczną w coraz większym stopniu wykraczał poza klasyczne dziedziny inżynierii, w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk związanych z otoczeniem społeczno-ekonomicznym. Szybkość zmian powoduje, że za istotną część swej misji Politechnika uznaje promowanie kształcenia ustawicznego i tworzenie do tego właściwych warunków.

Politechnika Warszawska jest wspólnotą studentów i nauczycieli. Spoistość tej społeczności potwierdziła historia: ilekroć pojawiało się wyzwanie - potrzeba wystąpienia w sprawie publicznej lub moment zagrożenia - z dnia na dzień wygasały animozje, milkły różnice przekonań; społeczność łączyła się w myśli i działaniu, a troska o dobro wspólne stawała na pierwszym miejscu. Wrażliwość młodzieży nakazuje szczególną troskę o fundamentalne zasady i system wartości. Społeczność Politechniki musi dostarczać wzorców dobrych obyczajów w życiu akademickim i w życiu publicznym oraz być szczególnie wyczulona na wszelkie przejawy zła i nieprawości, a zwłaszcza na naruszanie godności osoby ludzkiej albo odstępowanie od prawdy w imię indywidualnych lub grupowych interesów.

W swoim działaniu Politechnika Warszawska przywiązuje szczególną wagę do poszanowania praw człowieka, praw obywatelskich i swobód akademickich. Każdy członek jej społeczności może wyrażać swoje myśli, oceny i przekonania, nie zapominając jednak o przestrzeganiu zasad etyki i poszanowaniu prawa. Kadrze akademickiej zapewnia się swobodę podejmowania badań naukowych i publikowania ich wyników oraz udział w tworzeniu programów nauczania. Studenci Politechniki mają prawo do współdecydowania o wszystkich jej sprawach; za niektóre z nich powierza się im odpowiedzialność.

Wszyscy razem, studenci i pracownicy, powinni dbać o dobre imię Politechniki Warszawskiej. Taka jest tradycja Uczelni i wynikające z niej zobowiązanie dla kolejnych pokoleń. Od kadry akademickiej Politechniki oczekuje się, by nie szczędziła czasu i uwagi dla studentów i doktorantów, dbała o wiarygodność słowa mówionego i pisanego oraz pamiętała o imieniu Politechniki przy prowadzeniu badań naukowych. Od studentów Uczelnia oczekuje rzetelności w studiach i właściwego jej reprezentowania w każdym czasie i nie tylko w jej murach. Politechnika Warszawska utrzymuje więzi ze swoimi absolwentami, oczekując od nich godnych postaw w życiu zawodowym i publicznym, udziału w pomnażaniu dorobku Uczelni i podtrzymywania jej tradycji.

Podstawą działalności akademickiej jest twórczość w badaniach naukowych, kształceniu i studiowaniu. Postawy twórcze nie mogą się rozwijać i być przekazywane następnym pokoleniom bez wolności. Politechnika Warszawska musi więc być uczelnią autonomiczną. Odwołując się do konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych, ustaw i swego statutu jako źródeł prawa, korzysta ona z samodzielności w określaniu i realizacji swej strategii i polityki rozwojowej, jednocześnie przestrzegając zasady jawności na forum publicznym. Autonomia daje uprawnienia, ale nakłada także obowiązki i odpowiedzialność. Autonomia to prawo do samodzielnego formułowania misji uczelnie Warszawa i odpowiedzialność za kształcenie zgodne z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi; to samodzielność w wyborze zadań badawczych i odpowiedzialność za mienie i środki finansowe; to prawo do kształtowania kadry akademickiej i odpowiedzialność za rangę nadawanych dyplomów.

Politechnika Warszawska pielęgnuje wspólnotę i partnerstwo z uczelniami akademickimi Warszawy, które są jej szczególnie bliskie, dążąc przy tym do wzajemnego uzupełniania oferty edukacyjnej i badawczej. Politechnika ma także bogatą tradycję współpracy z innymi środowiskami akademickimi w kraju i za granicą. Współpraca ta przybiera na znaczeniu w obliczu coraz szybszych przeobrażeń cywilizacyjnych, zachodzących w skali świata. Politechnika Warszawska, rozpoznawana w Europie i w świecie jako warszawski uniwersytet technologiczny, systematycznie zwiększa swój udział w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych.

Posłannictwem Politechniki Warszawskiej pozostaje zawsze to, by wiedza i umiejętności zdobywane w jej murach przez młodzież oraz nauka uprawiana w Politechnice służyły Człowiekowi i Ludzkości.

Powody, dla których warto studiować w Politechnice Warszawskiej:
 • Jesteśmy pierwsi! – tytuł najlepszej polskiej uczelni technicznej, przyznawany w Rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw nieprzerwanie od 7 lat.
 • Połowa prezesów polskich firm to inżynierowie – większość z nich ukończyła PW.
 • 19 wydziałów i 1 kolegium, gdzie zajęcia prowadzi około 2 500 nauczycieli akademickich.
 • 32 kierunki studiów, także studia w języku angielskim.
 • Studia na odległość przez Internet (Ośrodek Kształcenia na Odległość – OKNO PW ).
 • Szkoła Biznesu, czyli ponad 20 lat tradycji edukacji menedżerskiej.
 • Rozbudowany system informatyczny, bogata baza biblioteczna (około miliona woluminów w Bibliotece Głównej).
 • Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej współfinansowany przez UE w ramach EFS, który zapewnia wysoką jakość kształcenia i dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy.
 • Prężnie działające Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu pierwszej pracy.
 • Ponad 5 500 miejsc w domach studenckich, bogata baza sportowa i turystyczna.
 • Ponad 100 zarejestrowanych kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich.
 • Liczne inicjatywy kulturalno-rozrywkowe: koncerty, festiwale, wystawy.
 • Chór akademicki, zespół pieśni i tańca, orkiestra rozrywkowa, teatr, a także media studenckie (portal studencki, telewizja i radio internetowe, miesięcznik kulturalny).
 • Klub Uczelniany AZS PW i sukcesy naszych koszykarzy oraz siatkarzy.

Badania i rozwój

Prace badawcze i rozwojowe prowadzone w Politechnice Warszawskiej to odpowiedź na wyzwania współczesnej nauki i gospodarki. Transfer technologii, czyli oferowanie wyników badań z myślą o ich konkretnych zastosowaniach, wzmacnia pozycję Uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Politechnika Warszawska nie tylko wspiera rodzimych innowatorów, zamieniając ich pomysły wynalazcze w firmy, lecz także nawiązuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami. Uczelnia wciela w życie ideę inżynierii przejścia od pomysłu do praktyki gospodarczej.

„Badania i rozwój” w Politechnice Warszawskiej to:
 • Uczestnictwo w krajowych i europejskich projektach badawczych.
 • Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, czyli największy w historii Polski projekt z zakresu R&D, który zakłada stworzenie nowoczesnej, spełniającej najwyższe standardy sieci specjalistycznych laboratoriów badawczych.
Koordynacja i działalność w ramach centrów badawczych:
– Uczelniane Centrum Badawcze Materiały Funkcjonalne,
– Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska,
– Uczelniane Centrum Badawcze Zrównoważonych Systemów Energetyczcnych,
– Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyki,
– Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa,
– Ośrodek Badań dla Biznesu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.
 • Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.
 • Projekt „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami  i Transferem Technologii PW”.
 • Szeroka, interdyscyplinarna oferta studiów na poziomie zaawansowanym  (magisterskim i doktoranckim) prowadzona przez Centrum Studiów Zaawansowanych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz