piątek, 4 lipca 2014

Szkoła Wyższa Psychologii SpołecznejCo nas wyróżnia...
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach – studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe. Od 17 lat Uczelnie Warszawa jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci ponad 14 tys. studentów.
Uczymy, jak pomyślnie funkcjonować w zmieniającym się świecie
Programy nauczania
Obecnie poza wiedzą i pasją liczą się praktyczne i konkretne umiejętności oraz wszechstronność i elastyczność w podejściu do wykonywanej pracy – w edukacji nie zapominamy o tego rodzaju kompetencjach, stale dostosowując ofertę dydaktyczną i metodykę nauczania do potrzeb rynku.
Uprawnienia habilitacyjne umożliwiają nam samodzielną pracę nad programami studiów, w oparciu o wiedzę i doświadczenie ludzi nauki i przedstawicieli biznesu, z którymi współpracujemy. Nasze programy nauczania zostały nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Kierunki studiów
Oferujemy studia społeczno-humanistyczne na kilkunastu kierunkach m. in. psychologii, prawie, bezpieczeństwie narodowym, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, kulturoznawstwie, socjologii, grafice i wzornictwie, anglistyce, italianistyce czy iberystyce.
Proponujemy kilkadziesiąt unikalnych specjalności i specjalizacji, które umożliwiają dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań studenta. 
Na wybranych kierunkach nauczamy całkowicie po angielsku, co gwarantuje zdobycie w trakcie studiów umiejętności językowych na najwyższym poziomie.
Studia doktoranckie
Prowadzimy studia doktoranckie z zakresu kulturoznawstwa, prawa, psychologii i socjologii, oferujące elastyczny program kształcenia skierowany na doktoraty z pogranicza różnych dyscyplin naukowych.
Studia podyplomowe
Ofertę studiów wyższych na bieżąco uzupełniamy bogatą ofertą studiów podyplomowych i szkoleń, skierowaną do osób, które pragną doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć wiedzę i umiejętności w innej dziedzinie.
Wiemy, jak ważna jest współpraca międzynarodowa
W ramach programu Erasmus, programu Atlantis oraz Excellence in Mobility, a także innych umów międzynarodowych, współpracujemy z ponad 70 uczelniami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji, Słowenii.
Corocznie kilkadziesiąt osób, w tym studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych naszej Uczelnie Warszawa wyjeżdża na stypendia, kontynuując naukę i zdobywając doświadczenie w placówkach za granicą. 
Czujemy się odpowiedzialni za swoich studentów
Rozwój zawodowy
Nasze Biuro Karier wspiera studentów i absolwentów w starcie zawodowym. Uczestniczą oni w płatnych stażach, spotkaniach z doradcą zawodowym, szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości (Akademia młodego Menedżera) oraz rozmowach z przedstawicielami firm (Forum Transferu Wiedzy). Przedsięwzięcia te umożliwiają studentom poznanie rynku pracy i nawiązanie pierwszych kontaktów zawodowych.
Zaangażowanie społeczne
Jako ośrodek skupiający wielu wybitnych psychologów, socjologów i kulturoznawców angażujemy się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym. Z inicjatywy pracowników i studentów powstało Wspólne Podwórko, którego celem jest pomoc dzieciom i rodzinom zagrożonym marginalizacją. Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, program stażowy „Ułatwiamy życie z nadpobudliwością”, Poradnię Rodzinną i Młodzieżową oraz Klub Gimnazjalisty. 
Działania artystyczne
Obejmujemy patronatem merytorycznym wydarzenia kulturalne. Wspieramy rozwój sztuki, realizując innowacyjny projekt Kultura Wysokich Napięć, w ramach którego organizujemy wystawy fotograficzne, pokazy filmowe, spektakle teatralne, promocje książek i spotkania z artystami.
Prowadzimy internetową galerię communication design – przestrzeń wystawienniczą, w której studenci grafiki prezentują swoje prace szerokiemu gronu odbiorców. Dzięki temu młodzi projektanci mogą dowiedzieć się, jak odbierana jest ich twórczość, zmierzyć się z merytoryczną oceną swoich prac, nawiązać dialog z publicznością i żywo reagować na ich uwagi. 

Poprzez ww. inicjatywy pokazujemy studentom, że mogą wywierać realny wpływ na poziom życia oraz kształt otaczającej nas rzeczywistości.
Polityka Jakości Kształcenia
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej deklaruje podejmowanie działań mających na celu stałe podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach i poziomach studiów oraz studiach podyplomowych. Deklaracja realizowana będzie poprzez sprawne zarządzanie, zgodne z wymogami przepisów prawa oraz wewnętrznymi regulacjami.
Wysoką jakość kształcenia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej zagwarantuje wdrożony i ciągle doskonalony system zarządzania oparty na Modelu zarządzania jakością kształcenia i kontroli jakości kształcenia, który uwzględnia specyficzne potrzeby Uczelni.
Stałe podnoszenie jakości kształcenia zapewni realizacja ustalonych priorytetów, do których należą:
  • przygotowywanie oferty i formy kształcenia optymalnie dostosowanej do oczekiwań odbiorców, tj. studentów, doktorantów i słuchaczy, oraz potrzeb rynku pracy w oparci o wymogi prawne i Strategię Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
  • zapewnienie odbiorcom możliwości zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy
  • aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym w ramach tworzenia oraz realizacji procesu dydaktycznego
  • podejmowanie działań mających na celu efektywne wspieranie absolwentów na rynku pracy oraz budowanie trwałych relacji zarówno z absolwentami, jak i z pracodawcami
  • profesjonalna obsługa studentów, doktorantów i słuchaczy
Władze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oświadczają, iż zapewniają kadrę oraz dysponują środkami finansowymi koniecznymi do wdrożenia założeń Polityki jakości kształcenia oraz zobowiązują się do ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz